کوچه ی بینام . پشت حصار تنهایی ام پیچکی روییده یادگاری از دوست برای سال های دلتنگی... . . . http://puni.mihanblog.com 2020-01-19T18:38:51+01:00 text/html 2019-12-18T18:27:02+01:00 puni.mihanblog.com NaFa . چشمای من http://puni.mihanblog.com/post/77 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/manh.jpg" alt=""></div><div><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ابرای پاییزیِ دلگیرِ من </b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>جوون ترای چهره ی پیر من</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چشمای من، بی خبرای ساده</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>منتظرای دل به جاده داده</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مردمکاتون به کجا زل زدن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>باز م‍ژه هاتون به کجا پل زدن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کاشکی بدونید که دارم هنوزم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از اشتباه قبلیتون می سوزم...</b></font></div> text/html 2019-10-24T18:28:27+01:00 puni.mihanblog.com NaFa . احساس http://puni.mihanblog.com/post/76 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/dienav.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی وجودی رو به خودت وابسته کردی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی نفسهای یکیو مال خودت کردی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی وجودشو به وجود خودت گره زدی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فقط امانت دار خوبی باش</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ترکش نکن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تنهاش نزار</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اگه بری و تنهاش بزاری،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چه با خداحافظی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چه بی خداحافظی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>میمیره......</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نه اینکه نفسش قطع بشه نه!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>احساسش میمیره...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مرگ احساس بدترین مرگ دنیاست.</b></font></div> text/html 2019-10-22T17:50:24+01:00 puni.mihanblog.com NaFa . من http://puni.mihanblog.com/post/75 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/navva2b.jpg" alt=""> </b></font><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>انگار یکم برای تقدیر تو زودم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تو بد نبودی من زیادی خوب بودم...</b></font></div> text/html 2019-08-01T08:35:46+01:00 puni.mihanblog.com NaFa . دلتنگی http://puni.mihanblog.com/post/73 <div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">نباید کسی رو بخاطر یکی دیگه رها کرد...</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">آدم وقتی به یکی متعهد میشه</span></b><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">،نباید به فکر آدم جدید بیفته...</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">ممکنه بخاطر مشکلاتی که دارین زندگی براتون خسته کننده باشه</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">بله این وسطم ممکنه با آدمای بهتری آشنا بشی</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">ممکنه هم چهرشون برات جذاب تر باشه</span></b><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">،هم موقعیت بهتری داشته باشن...</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">اما شروع کردن رابطه با آدمای دیگه به چه قیمتی؟!</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">به قیمت نابود شدن زندگی یه آدم؟!</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">شاید تو ندونی که این کارت چه تاثیری تو زندگی اون آدم داشته باشه ولی</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">همینکه حرف زدنای تو رو با یه آدم جدید میبینه و غصه میخوره خودش خیلیه...</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">چون هیچ کاری از دستش برنمیاد....</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">بیاد بهت چی بگه؟</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">بگه داره میمیره تو صب تا شب با اون مشغولی؟</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">بگه خاطرات خوبتون رو مرور میکنه و دلش برات تنگ میشه؟</span></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>بگه یه ثانیه از اونهمه وقتی که صرف طرف میکنی </b></span></font><b style="white-space: pre-wrap; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">میتونه جلو غصه خوردنشو بگیره...</b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; white-space: pre-wrap;">جلو اشکاشو بگیره...</b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>جلو نا امیدیشو...</b></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>بله </b></span></font><b style="white-space: pre-wrap; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">تو هیچ وقت خبر نداری که روز و شبش چجوری میگذره...</b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>تو فقط به فکر خودتی......</b></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>به خیال اینکه آدم جدید آینده ی قشنگتری برات بسازه...</b></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>نمیگم هر کسی لایق اینه که به پاش بمونی ولی</b></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>اونی که خودت با چشمات ببینی که چقد بخاطرت خودشو به آب و آتیش زد</b></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>لایق این نیست که بشینه و دلخوشیهای تو رو با یه آدم جدید تماشا کنه و گریه کنه...</b></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>آره </b></span></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>روزای اول آشنایی قشنگتره</b></span></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">،</span></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>دنیاست دیگه...</b></span></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">،ممکنه یه روزی تو رو هم با یکی دیگه عوض کنن...</span></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی دیدی اونی که یه روزی همه کست بود</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">،</span></b><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">همه جا هواشو داشتی...</span></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>همه جا دستشو میگرفتی...</b></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>هیچ جا نمیزاشتی احساس تنهایی کنه...</b></span></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b><br></b></span></font><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">الان داره ثانیه به ثانیه وقتشو با یکی دیگه میگذرونه</span></b><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">،</span></b></div></div></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">اون وقت میفهمی دلتنگی ینی چی...</span></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b><br></b></span></font></div><div><br></div> text/html 2019-07-27T15:36:28+01:00 puni.mihanblog.com NaFa . خاطرات http://puni.mihanblog.com/post/71 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/photopp2.jpg" alt=""></div> <font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;"><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;"><br></span></b></font></div>بعضی موقع ها نباید آدم از خودش ضعف نشون بده،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">باید محکم و قوی باشه،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">اما وقتی پای عشقت در میون باشه...</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">قویترین آدم روی زمینم باشی باز پیشش کم میاری،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">نمیدونه که برای هر کسی یا هرچیزی انقد ضعف نشون نمیدی،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">پیش خودش فک میکنه که ضعیفی،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">واسه همین هر بلایی که دلش خواست سرت میاره</span></b></font><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">آخرشم دنبال یه ادم ایده ال میگرده تا از دستت خلاص شه....</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">چن روز پیش برا یه سفر کاری رفتم یکی از شهرا که</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">اصلا دوس نداشتم پامو اونجا بزارم،بخاطر خاطرات تلخی که ازش دارم،</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">خاطراتی که هنوز فراموشم نشده،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">از همون ورودی شهر،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">همه چی یادم افتاد،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">انقد دلتنگ بودم.......،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">از شیشه ماشین خیره به این ور اونور...</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">هرچیزی که میدیدم یه خاطره بود،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">خاطره از کسی که یه روزی همه کسم بود</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">کسی که اگه بهم نامردی نمیکرد،شاید مسیر زندگیم اینجوری تغییر نمیکرد...................</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">چون دیرم شده بود سریع رفتم دنبال کارام...</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">اصلا حال و روزم خوب نبود،به زور کارامو راست و ریس کردم و برگشتم،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">نزدیک ظهر بود،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">باید زود راه میفتادم تا شب تو جاده رانندگی نکنم،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">ولی انقد دلتنگ بودم....</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">از دلتنگی پاشدم رفتم محله شون،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">کلا همه چی تغییر کرده بود</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">اکثر ساختمونایی که قبلا دیده بودم نوسازی شده بودن،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">حتی خونه ی اونا...</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;"> البته فقط نمای خونشونو تغییر داده بودن...</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">پنجره ی رو به کوچه شون....</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">چه شبا موقع دلتنگی میرفتم روبروش وایمیسادمو همدگیرو نگا میکردیم......</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">من همیشه میرفتم تو کوچه و اون میومد از پنجره همدیگرو نگاه میکردیم....</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">شده بود تو هوای سرد زمستون سه یا چهار ساعت وایسادم تا بیاد فقط چند دقیقه ببینمش،</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">چون موبایل نداشتم که بهش خبر بدم تو کوچه م...</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">خودش اتفاقی از پنجره نگا میکردو میدید که من اونجام....</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">بعضی وقتا انقد منتظر میشدم که از شدت سردی هوا دست و پام بی حس میشد....،نمیفهمید که منتظرشم،برمیگشتم...</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هی...&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">خداییش تاحالا انقد غصه نخورده بودم...</span></b></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">چقد سختی کشیدم تا بهش برسم....</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">اما اخرش با نامردی تنهام گذاشت،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">هی....،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">برا این میگم نامردی چون اینجور ادما خودشون میگن که ما فقط کنجکاو بودیم،</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">میگن که آدم حتما باید عقد کرده ی طرف باشه تا اسمشو بزارن خیانت...</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">شاید تقصر خودمه،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">شاید بیش از حد به ادما ارزش قایل میشم،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">راست میگن من خودمو دوست ندارم،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">شاید اگه بجای ارزش قایل شدن و دوست داشتن بیش از</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">ظرفیت آدما به خودم ارزش قائل میشدم</span></b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">،</span></b><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">دنبال بهتر از من نمیگشتن</span></b></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">شاید الان شرایط جور دیگه ای بود....</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">تقصیر خودمه...</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">هرکی باهام نمک خورد،نمکدونشو رو سرم شکست....</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">هی....</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">داشت دیرم میشد،ماشینو روشن کردمو را افتادم سمت جاده...</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">تمام طول مسیرو فقط فکر میکردم...</span><br></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">۱۳ سال پیش باهاش آشنا شدم</span></b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">،</span></b></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">۱۳ سال کم نیست....</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">حتما پیش خودش فک مینکه فراموشش کردم....</span></b></font> </div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">الانم </span></b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">بلاک ریپورتم کردن که ازشون بدم بیاد فراموششون کنم،</span></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">شاید کاری به کار کسی نداشته باشم ولی هیچ وقت فراموش نمیکنم،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">من حافظه م خیلی قویه،خیلی...</span></b></font></div> text/html 2019-07-18T08:28:25+01:00 puni.mihanblog.com NaFa . یکی بود http://puni.mihanblog.com/post/69 <div><b><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/manopone.jpg" alt=""></font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">گفتی&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">لاغر شدم</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">،</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">دیگه صورتم قشنگ نیست</span></font></b></div><div><b><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">چشمام گود رفته و دیگه جذاب نیست</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">،</span></font></b></div><div><b><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">اما من هر روز عکسی که فرستادی رو نگا میکنم و میگم</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">؛</span></font></b></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>صورتت خیلی قشنگه</b></font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b><font size="2">چون</font></b></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b><font size="2">صورت توئه</font></b></span></div><div><b><font size="2"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">جزیی از وجود&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">توئه</span></font></b></div></div><div><b><font size="2"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">هاله ی دور چشمت جذابه</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">،</span></font></b></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b><font size="2">چون</font></b></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b><font size="2">هرچی که به تو اضافه شه زیباست..........</font></b></span></div><div><br></div> text/html 2019-07-04T04:30:40+01:00 puni.mihanblog.com NaFa . دختر خیالی من http://puni.mihanblog.com/post/68 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/dokhtaremanopoone.jpg" alt=""></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><div style="display: inline !important;"><b><br></b></div></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><div style="display: inline !important;"><b>بیا باران</b></div></b></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من اینجایم کنار پنجره<br style="box-sizing: border-box;">بیا بنگر چه بارانیست دل تنگم<br style="box-sizing: border-box;">نازنینم<br style="box-sizing: border-box;">دختر خیالی من</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تو هم باران زیبای چشمانم به ظهر سیزدهم هر تیر ماهی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بیا اینجا ببین باران چه ها کرده<br style="box-sizing: border-box;">چه آهنگی بنا کرده<br style="box-sizing: border-box;">ساز او با در و دیوار و سقف و سنگفرش قلبم چه ها کرده<br style="box-sizing: border-box;">و با مضراب انگشتانش چه غوغایی بپا کرده،<br style="box-sizing: border-box;">هم نوا با ساز باران باد هم پر هیاهو خنده زنان آواز می خواند،<br style="box-sizing: border-box;">بیا دخترم<br style="box-sizing: border-box;">دختر خیالی ام</b></font></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">امروز روز توست</b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br style="box-sizing: border-box;">بیا که از سقفهای کوته ِ دلگیر خود را جدا سازیم<br style="box-sizing: border-box;">بیا خود را درون وسعت باران رها سازیم<br style="box-sizing: border-box;">و سرهامان را به سوی آسمان بالا نگه داریم<br style="box-sizing: border-box;">که تا باران ببوسد گونه های &nbsp;ما را،<br style="box-sizing: border-box;">بیا آغوش بگشاییم<br style="box-sizing: border-box;">روبه رو با باد دوان باشیم تا نفس داریم&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">بیا تا کودکانه تابها را یک به یک بی تاب سازیم<br style="box-sizing: border-box;">و ما هم در درون تابها<br style="box-sizing: border-box;">هی تاب<br style="box-sizing: border-box;">هی تاب<br style="box-sizing: border-box;">تا می توانیم<br style="box-sizing: border-box;">و خیس ِ خیس چون گشتیم&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">چای خود را داغ می نوشیم<br style="box-sizing: border-box;">زیر شر شر باران<br style="box-sizing: border-box;">پر از شادی پر از گرمی به سوی خانه می آییم<br style="box-sizing: border-box;">و آنان را که پشت شیشه ها ماندند!!!<br style="box-sizing: border-box;">به سوی کوچه می خوانیم<br style="box-sizing: border-box;">و می خندیم<br style="box-sizing: border-box;">و می خندیم<br style="box-sizing: border-box;">بیا دخترم&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">بیا زیبای بارانی</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بیا که پدرت،پسری تنهاست...</b></font> </div> </div> text/html 2019-07-01T19:57:23+01:00 puni.mihanblog.com NaFa . عشق من http://puni.mihanblog.com/post/67 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/poooniii222.jpg" alt=""></div><div><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تو موندن بلد نبودی </b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حیف عشق من،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چیکار کردی با دلم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>که هنوز،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خیسه ِ چشم من...</b></font></div> text/html 2019-06-27T20:40:49+01:00 puni.mihanblog.com NaFa . خواســــتگاری http://puni.mihanblog.com/post/66 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/khastegari.jpg" alt=""></div> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div> دلت که آروم باشه،زود خوابت میبره....</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خب خیالی نداری که نذاره چشات رو هم بیاد....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دلت آتیش باشه،مجبور میشی پاشی زانو هاتو بغل کنی و خیره به در و دیوار بمونی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شاید قشنگ ترین شب واسه یه پسر توی تمام زندگیش شب خواستگاری باشه...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یاد شب خواستگاری افتادم،تلخ ترین شب زندگیم....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دل تو دلم نبود،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از همون لحظه که مادر زنگ در خونشونو زد،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چه رویاهایی برا خودم داشتم میبافتم....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از خریدن لباس عروس آبی گرفته تا نوشتن اسممون رو حلقه ها...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;آخرین روزایی که پیشم اومد و داشت از جدایی حرف میزد،مانتو آبی پوشیده بود،بین همه ی لباسایی که تاحالا پوشیده بود فقط اون مانتو توی ذهنم مونده....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>رنگ آبی خیلی دوس داشتم،اما الان شده رنگ غصه م</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چه رویاهایی برا خودم میبافتم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فک کنم قصری که تو رویاهام داشتم میساختم ۲۰ دقیقه طول نکشید که همش رو سرم آوار شد،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مادر زنگ زد و گفت بیا دنبالم،دیگه خوب نیست بیشتر از این مزاحمشون بشیم........</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی این جملاتو با یه لحن خاص شنیدم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بغضمو قورت دادمو با یه صدای ضعیفی گفتم چشم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اون لحظه،تنها چیزی که میدیدم قطره قطره سقوط اشکام رو فرمون ماشین بود...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>رفتم کنار کوچشون وایسادم،مادر که سوار ماشین شد،گفت مادرش خیلی بهم بی احترامی کرد،همینجوری مث یه تیکه چوب خشکم زده بود،هیچی نتونستم بگم و</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>سرمو انداختم پایین،چرا آخه؟!هنوزم برام جای سواله چرا با یه خواستگار اینجوری رفتار کنن...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شبشو اصلا نفهمیدم چجوری به صب رسوندم،انقد حالم بد بود که نمیتونستم حتی راحت نفس بکشم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>صبش با هزار بدبختی پا شدم رفتم سر کار،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هر نقطه ای از کارخونه که خلوت بود میرفتم اونجا و حرفای دیشب مادر یادم میفتادو یه ریز گریه میکردم....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>،خیره به زمین،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لایه ی اشک دور مردمک چشمم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>جلومو اصلا نمیدیدم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تنها چیزی که حس میکردم بادی بود که خاکای ریز اطرافو باخودش میاورد و میزد رو صورتم....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بعدش یاد حرفای خودش میفتادم که میگفت صبر کنی مامانمو راضی میکنم...&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با اینکه مادرو قد دنیا دوسش دارمو حاضر نیستم یه تار موشو با دنیا عوض کنم،ولی اونروز به خاطرش مادر هم رنجید...،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اما من بازم به حرفش گوش دادمو صبر کردم،میگف صبر کنی مامانمو راضی میکنم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خیلی صبر کردم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>سه سال صبر کردم ولی بعد سه سال اومد گفت مامانم نمیزاره بهتره بری،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>گفتم بزار من راضیش میکنم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من با بزرگترا، با دوستای بابات صحبت میکنم کمک میکنن مامانتو راضی میکنیم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اما برگشت گفت اگه مامانمم بخواد،من دیگه نمیخوام....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><br></div> text/html 2019-06-20T10:42:30+01:00 puni.mihanblog.com NaFa . عاشقتم http://puni.mihanblog.com/post/64 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/pooniiiiii2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: center;"><b>این که هنوز عاشقم و&nbsp;</b></div></font><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این که هنوز به یادتم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این که هنوز یه جا دارم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حتی توی خیالتم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این که دارم غرورمو</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بدون تو میبازم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من که هنوز با همه چی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به خاطر تو میسازم،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هنوزم بهت وفادارم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هنوز فکر توئه کارم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بگو جونم که میدونی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>پیشت اعتبار دارم،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هنوز از رو نرفتم که</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ازت دست برنمیدارم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>واسه دوست داشتنت این بار</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دیگه شرطی نمیذارم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این که هنوز فکرتم و</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>عکست رو دیوار منه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این که هنوز آروم میشم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حرفتو هر کی بزنه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این که هنوز تو سینمی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;به جای قلبم میزنی،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>غرقت شدم نمیدونم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>که من توام&nbsp; &nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یا تو منی...</b></font></div> text/html 2019-06-16T15:04:32+01:00 puni.mihanblog.com NaFa . د.د http://puni.mihanblog.com/post/63 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از دست دلم دیونه شدم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دست از سرم بر نمیداره،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اگه بدونی قلبم و مغزم چه جنگی واسه خودشون را انداختن؟!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>قلبم مجبورم میکنه به نوشتن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مغزم میگه ننویس،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برا چی مینویسی؟برا کی مینویسی؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>قلبم یاد خاطرات خوب میفته،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مغزم خاطرت بدو یادم میاره...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آخرش این مغزمه که از پا در میاد...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تعجبم نمیکنم چون از بچگی خودم احساسی بودنمو درک میکردم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یادمه ۵-۶ سالم بود</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من و خواهرم که ازم یه سال کوچیکتره&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>باهم میرفتیم خونه داییم،زن داییم خواهرش خونه ی اونا زندگی میکرد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه دختر تقریبا ۲۲-۲۳ ساله بود،موهای بور و بلند و چهره ی زیبایی داشت،وقتی منو خواهرم از در میرفتیم داخل بدو بدو میومد خواهرمو بغل میکرد میرفت کنار حوض می نشست و کلی قربون صدقش میرفت،خواهرم چشاش عسلی و مث خودش تقریبا موهای بلند ولی خرمایی رنگ داشت،اونو بغل میکرد،نازش میکرد و ساعتها باهاش حرف میزد...،منم از یه گوشه باغچه نگاشون میکردم و یه جورایی حسودیم میشد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از اینکه بغلش میکرد،از اینکه نازش میکرد،از اینکه بوسش میکرد...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اما منو انگار اصلا نمیدید....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دلم میگرفت و برا خودم مشغول میشدم خاک بازی،ولی همش دلم پیش اونا بود....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>الان درسته بزرگ شدم ولی انگار همون پسر بچه ی کوچیکم که دلش میخواست یه بار بغلش کنن...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بعد مدتها کسی رو پیدا کرده بودم که دوسم داشت،بغلم میکرد، بغلشو با دنیا عوض نمیکردم،سرمو میزاشتم رو پاش نازم میکرد،دستمو بوس میکرد...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هر کاری میکردم تا از پیشم نره،هر کاری که از دستم بر میومد...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اما یهو منو از بغلش انداخت دور...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>جوری که ۵ سالگیم یادم بیفته و همون حس تمام وجودمو بگیره</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حس اینکه الان یکی دیگه تو بغلشه...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حس اینکه یکی دیگه رو ناز میکنه...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حس اینکه یکی دیگه رو میبوسه...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حس اینکه حرف زدن و مهربونیاش مال یکی دیگه شده....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هیچکی نمیتونه مث من از ته دل دردشو حس کنه،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چون ۵ سالگیم عین فیلم جلو چشممه....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><br></div> text/html 2019-06-11T20:06:52+01:00 puni.mihanblog.com NaFa . د.ی http://puni.mihanblog.com/post/61 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2" style=""><b>چقد بلاتکلیفی بده...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از یه طرفی دلم میخواد تنها باشم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از یه طرفم همش دلتنگ میشم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اصلا نمیدونم برا چی یا برا کی دلم تنگه...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دیشب داشتم خواب میدیدم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه خواب ترسناک</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یهو بیدار شدم،تنها بودم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیدونم چرا با اینکه بیدار شده بودم هنوز میترسیدم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>داشتم به خودم میگفتم من تنهایی چجوری زندگی کنم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>الان دارم از ترس می میرم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ینی باید بعد از این اینجوری زندگی کنم؟!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من تنهایی رو دوس نداشتم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی مجبورم دیگه اینجور زندگی کردنو قبول کنم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هی....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این روزا به سختی داره میگذره...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>انقد غم و غصه ریخته رو سرم که گاهی فک میکنم اصلا برا چی زنده م...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بیرون که میرم ادمایی رو میبینم که محتاج یه لقمه نونن،به خودم میگم من که کسی رو ندارم لاقل به اینا کمک کنم....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کمک کردن به آدما رو دوس دارم ولی گاهی فک میکنم که من تو این دنیام که دیگران راحت زندگی کنن....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خودم اصلا آرامش ندارم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه بارم نشده یکی دست خودمو بگیره،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیگم همشو ولی فقط یکی از غمامو از رو دوشم برداره...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اونروز حالم زیاد خوب نبود</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>پا شدم رفتم دکتر</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خانم دکتر خواست فشارمو کنترل کنه...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">رو صندلی کناریش نشستم،</font>تقریبا نیم متری با میزش فاصله داشت&nbsp;بهم گفت مچتو بزار رو میز،وقتی گذاشتم فشار سنجو وصل کرد بازوم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کارش که تموم شد خواست ضربان قلبمو کنترل کنه،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>انگشتشو گذاشت روی رگ دستم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیدونم چرا دستم شدید شروع کرد به لرزیدن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بدجور بغضم گرفت</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خودم قشنگ لرزش دستمو میدیدم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>انقد این مدتو تنهایی غصه خورده بودم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی نبضمو گرفت دلم نمیخواست دستشو از رو مچم&nbsp; برداره....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>قلبا داشتم گریه میکردم ولی چشمام هیچ چیزی رو مشخص نمیکرد،فقط لرزش دستم بود...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>توی یه لحظه کلی خاطره از ذهنم رد شد....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دلم تنگه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیدونم برا کی یا برا چی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کاش یکی بود درکم میکرد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مهربونیام،خوبیام واسش اهمیت داشت</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دستشو میگرفتمو میزاشتم روی سینم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>همونجوری که دستش رو سینمه خوابم میبرد،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خیلی وقته که نمیتونم راحت بخوابم....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font><div><div><div><div><br></div> </div></div></div></div> text/html 2019-06-08T04:03:07+01:00 puni.mihanblog.com NaFa . یکی مثل من http://puni.mihanblog.com/post/62 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/poraftdg.png" alt=""></div> text/html 2019-06-04T19:30:01+01:00 puni.mihanblog.com NaFa . همین... http://puni.mihanblog.com/post/60 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/praft.jpg" alt=""></div> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div>تو رفته ای و من فراموشت کرده ام&nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>و چیزی از تو در خاطرم نمانده...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هیچ چیز...!&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>رنگ موهایت را دیگر فراموش کرده ام&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>رنگ چشمهایت را از یاد برده ام</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دیگر یادم نیست لبخند جذابت را</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>که چه زیبا بر لبانت نقش می بست</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">اصلا یادم نیست شبهایی را که برایت شعر می نوشتم</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="2" style=""><b>حتی روز تولدت را هم فراموش کرده ام</b></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ساعتی که برایم یادگاری خریدی را که کلا یادم نیست</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یادم نیست عاشق قدم زدن با من بودی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یادم نیست جمله ی دوستت دارم همیشه سر زبانت بود</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یادم نیست که عاشق گل رز بودی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چه روز هایی باهم قدم میزدیم و من فراموش کرده ام</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حتی رفتنت را هم از یاد برده ام</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اصلا یادم نیست کی رفته ای و</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از رفتنت چه مدت گذشته است</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اصلا نفهمیدم چطور گذشت این دو سال و سه ماه و پانزده روز و هفت ساعت...&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اینجا همه چیز مثل قبل است</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هیچ چیز تغییر نکرده&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فقط رنگ موهایم با روزهایم عوض شده&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>و کمی هم سیگاری شده ام...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>همین...&nbsp;</b></font></div> text/html 2019-05-26T08:41:20+01:00 puni.mihanblog.com NaFa . هیشکی http://puni.mihanblog.com/post/59 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/hishki.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; حتی تا تلخ ترین لحظه ها</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b style="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; هیشکی اندازه ی تو شیرین نیست...</b></font></div>