کوچه بینام http://puni.mihanblog.com 2018-10-21T14:07:57+01:00 text/html 2018-10-19T22:28:22+01:00 puni.mihanblog.com NavVab M. آنه http://puni.mihanblog.com/post/6 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/aneshi1.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت؟</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی روشنی چشم هایت،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در پشت پرده های مه آلود اندوه پنهان بود،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با من بگو از لحظه لحظه های مبهم کودکی ات،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از تنهایی معصومانه دست هایت…</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آیا میدانی که در هجوم دردها و غم هایت</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>و در گیر و دار ملال آور دوران زندگی ات</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حقیقت زلالیِ دریاچه آب های نقره ای نهفته بود؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اکنون آمده ام تا دست هایت را،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به پنجه ی طلایی خورشید دوستی بسپاری،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در آبی بیکران مهربانی ها</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به پرواز درآیی!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>و اینک!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شکفتن و سبز شدن در انتظار توست…</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در انتظار توست…</b></font></div></div> text/html 2018-10-12T07:44:23+01:00 puni.mihanblog.com NavVab M. دل http://puni.mihanblog.com/post/5 <div style="text-align: center;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/nav01.jpg" alt=""></b></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چه غریب ماندی ای دل</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نه غمی،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نه غمگساری،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نه به انتظار یاری</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نه ز یار انتظاری...</b></font></div> text/html 2018-10-11T11:19:41+01:00 puni.mihanblog.com NavVab M. گریه http://puni.mihanblog.com/post/4 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/p3.jpg" alt=""> <div><br></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; text-align: justify;">اشکها کلماتی هستند که به زبان آوردن آنها بسیار سخت است،</b></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><b>گریه ی هر کس به این معنا نیست که او ضعیف است،</b></font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><b>به این معناست که او یک قلب دارد...</b></font></span></div> text/html 2018-10-06T19:57:30+01:00 puni.mihanblog.com NavVab M. قدم بزن http://puni.mihanblog.com/post/3 <p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/p2.png" alt=""></b></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>گفت: ترکم می‌کند! در زیر باران دور شد</b></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یک قدم برداشت اما یک خیابان دور شد</b></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>گریه می‌کردم که شاید رد شود آرام‌تر</b></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>رو که برگرداند، خندید و شتابان دور شد</b></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تا قدم برداشتم فهمیدم این بیهوده است</b></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مثل تعقیب سرابی در بیابان، دور شد</b></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هر کجا رفتم همان تصویر در ذهنم نشست</b></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هر کجا رفتم، خیابان، پارک، ایوان... دور شد</b></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در توهم‌های بعد از رفتنش،پنداشتم :</b></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="2"><b>او قدم برداشت،اما این خیابان دور شد!</b></font></p> text/html 2018-10-04T11:14:36+01:00 puni.mihanblog.com NavVab M. پاک میکنم http://puni.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="font-family: Mihan-Iransans; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/p1.jpg" alt=""></div><div style="font-family: Mihan-Iransans; text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" style="" face="Mihan-IransansBold">دلم که از کسی بگیرد&nbsp;</font></div><div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">پاک میکنم،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">گاه اشتباهش را،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold">گاه خودش را...!</font></div> </div>