P o o n e H http://puni.mihanblog.com 2018-04-21T20:07:47+01:00 text/html 2018-04-19T18:00:42+01:00 puni.mihanblog.com Navvab M. یاد بگیریم http://puni.mihanblog.com/post/141 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/paniz.jpg" alt=""></div><font face="Mihan-Iransans"><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div> باید یاد بگیریم حتی اگر رابطه هایمان به بن بست رسید،</font><div><font face="Mihan-Iransans">به احترام خاطراتمان هم که شده به همدیگر بی حرمتی نکنیم،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">سختی تمام کردن و فراموش کردن را با لعن و نفرین آسان نکنیم،</font><div><font face="Mihan-Iransans">این همه روز را با محبت به هم گذراندید،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">صبح بخیر و شب بخیرها،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">این همه روز از برگ گل نازک تر نثار هم نکردید،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">به احترام اینها،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">به احترام شخص خودتان،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">شخصیت خودتان را در چند جمله بی ارزش و کوچک جای ندهید،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">رابطه را دست در دست هم همچون یک خانه ی زیبا ساخته اید،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">در آن ساکن شدید،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">قهوه دم کردید،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">کنار یکدیگر لذت بردید و عشق کردید،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">حالا به هر دلیل میخواهید این خانه را ترک کنید،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">حتما که نباید دسترنج روزهای زیبای زندگیتان را با یک تلنگر ویران کنید،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بگذارید آنهمه دوستت دارم هایی که روی دیوارش حک کردید یادگاری بماند،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اگر هنوز نمی دانیم چطور یک رابطه را به درستی پایان دهیم،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">پس حتما شروع یک رابطه ی جدید و سالم را هم نیاموخته ایم،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">همین میشود که وقتی بعد از عمری پشت سرمان را نگاه می کنیم،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">به جای یک موزه ی زیبا،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یک شهر ویران شده را می بینیم.</font></div><div><br></div> </div> text/html 2018-04-16T13:15:32+01:00 puni.mihanblog.com Navvab M. پونه http://puni.mihanblog.com/post/152 <div><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/popow.png" alt=""></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">حالم خیلی بده,حتی توی خواب مژه هام خیس اشک میشه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">نای نوشتن ندارم...</font></div> text/html 2018-04-15T12:00:30+01:00 puni.mihanblog.com Navvab M. خیالبافی http://puni.mihanblog.com/post/149 <div><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/sham.jpg" alt=""></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans"> ما عادت داریم به ترجمه کردن رفتار دیگران!</font><div><font face="Mihan-Iransans">اگر اینطور نبود،اگر تا تقی به توقی نمیخورد از</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">رفتارهای کسی که به تازگی یک جای زندگیمان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">پیدایش شده برداشت های عاشقانه نمیکردیم</font><div><font face="Mihan-Iransans">و بعضی شب ها تا صبح روی فلان حرف یا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">رفتارش حساس نمیشدیم و داستانی که</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">دوست داشتیم&nbsp; را نمی ساختیم و ذوق نمیکردیم...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اینهمه آدم اسیر عشق های یکطرفه،اطرافمان نبودند؛</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اشتباهمان اینست که فرصت نمیدهیم آدمها به زبان بیایند،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">تا نگاه مهربان دیدیم خیال میکنیم عاشقانه است</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">تا کمی توجه و حمایت دیدیم دلمان به عشقی گرم میشود که</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">توی ذهنمان ساختیم و باورش کردیم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">تا اسمش را صدا کردیم و در پاسخ "جانم" شنیدیم دلمان لرزید و</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">عشق آمد نشست روی شانه هایمان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اما این برداشت های اشتباه یکجا راه درست را پیدا میکنند و</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">دستشان رو میشود آن وقت اسمشان را میگذارند "سوء تفاهم" و</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">هیچ کاری هم از دستت برنمی آید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">وقتی کسی اسمش را صدا زد و جانم شنید</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">وقتی نگاه هایی که تو تحویل گرفتی به دیگری سپرد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">وقتی فهمیدی آهنگ عاشقانه ای که برایت فرستاد برای دیگران هم ارسال شده</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">وقتی به خودت آمدی و دست پیش بینی هایت رو شد،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">تازه آن وقت می نشینی و کلاف دلخوشی هایت را میشکافی،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">غصه میخوری و به حماقت خودت توی آینه میخندی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اما یاد میگیری تا آدمها با زبان خودشان خیلی چیزها را نگفته اند از</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">رفتارهای نامفهوم و اتفاق های پیش پا افتاده ی عادی چیزی که دلت میخواهد نسازی و ناراحت یا دلخوش نشوی...</font></div> </div> text/html 2018-04-12T04:43:04+01:00 puni.mihanblog.com Navvab M. دور ریختنی http://puni.mihanblog.com/post/148 <div><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/na.png" alt=""></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">شاید نادرست باشد،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اما جایی خواندم تمام سلول های انسان هر</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">هفت سال یکبار جایگزین می شوند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">سلول های جدید همیشه به من چسبیده اند اما</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">تکلیف آن قدیمی هایی که</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">همراه خاطرات من بودند چه میشوند!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">لابد روزهایی که حواسم به آنها نبود و</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">به دنبال زندگی می دویدم پشت سرم می ریخته اند،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یعنی می خواهم بگویم هر آدمی که از کنارتان رد میشود</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">در واقع گونی سوراخِ پر از سلولی است که اگر رد سلول هایی که</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">پشت سرش می ریزند را دنبال کنید به جایی می رسید که</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">شاید شبیه خانه باشد، شاید شبیه اداره، شاید شبیه نیکمت پارک یا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">هرجایی که آن آدم چندین بار خودش را از دست داده است.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خواستم بگویم شاید انگشتان دستی که</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">بین انگشتان دیگری قفل می شد، آن لب هایی که با دیگری می خندید و</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">آن پاهایی که روی سنگفرش پیاده روها به دنبال دیگری</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">می دویدند ریز به ریز و خرد خرد روی جاده ها و خیابان ها پاشیده است،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">طوری که نمیتوان بصورت حجمی منسجم دیدشان.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خواستم بگویم با این حساب همه ی آدم ها از جایی به بعد دور ریختنی اند،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خواستم بگویم شاید همین الان پایم را روی ذرات چشم کسی گذاشته ام.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خواستم بگویم شاید دفعه بعد که به حمام می روی،آب ذره های تو را به دور دست ترین نقطه ای ببرد که خودت نرفته باشی.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خواستم بگویم شاید بارها و بارها ذره هایت یکجا جمع شده اند و کسی را در آغوش گرفته اند که نمیشناسی اش.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خواستم همه این ها را بگویم اما مطمئنم توی بدن همه ی آدم ها یک سری سلول وجود دارند که نه کُند میشوند و نه کَنده.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خواستم بگویم این سلول های خاص وظیفه دارند که خاطرات را نگه دارند،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خواستم بگویم همین ها آدم را به کشتن میدهند......<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/29.gif"></font></div><div><br></div> text/html 2018-04-10T07:31:17+01:00 puni.mihanblog.com Navvab M. کجا برم http://puni.mihanblog.com/post/150 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/going.jpg" alt=""></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کجا باید برم که تو هر ثانیه م تو رو اونجا نبینم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کجا باید برم که بازم تا ابد به پای تو نشینم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">قراره بعد تو چه روزایی من تو تنهایی ببینم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیگه هر جا برم چه فرقی میکنه از عشق تو همینم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">جوونیمو سفر کردم که از تو دورشم یک دم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کجا باید برم تا یه دنیا خاطرات تو رو یادم نیاره</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کجا باید برم که یک شب فکر تو منو راحت بزاره</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">چه کردم با خودم که مرگ و زندگی برام فرقی نداره</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">محاله مثل من توی این حال بد کسی طاقت بیاره</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کجا باید برم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کجا باید برم...</font></div> text/html 2018-04-07T19:31:00+01:00 puni.mihanblog.com Navvab M. خواب http://puni.mihanblog.com/post/143 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/man.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">می دونی چرا شبا به هر سمتی می چرخی خوابت نمی بره؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">چون یادت میره قبل خواب به اونیکه هیچوقت دوستش نداشتی فکر کنی،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اونیکه هیچوقت درست ندیدیش.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اونیکه هر شب توی خواب منتظر می موند که بهش سر بزنی،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اما تو عادتت شده بود چشم انتظار گذاشتنش...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کاش توی خواب،دنیا اون شکلی که میخواستیم بود...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">امروز باد تندی اومد و در رو محکم کوبید،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">از جا پریدم فکر کردم سر زده بهم سر زدی،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">از جا پریدم فکر کردم چه خوبه کلیدارو هنوز داریشون،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">از جا پریدم فکر کردم چایی و صبونه هایی که باهم میخوردیم چقدر بچسبه به جفتمون،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">از جا پریدم، ولی هیچی نبود،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هیچکی نبود،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">فقط باد بود که داشت نیومده می رفت......</font></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2018-04-07T04:14:31+01:00 puni.mihanblog.com Navvab M. اعتماد http://puni.mihanblog.com/post/140 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/hand2.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">درسته که تکیه به دیوار در حال ریزش حماقته،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولی فکرشو بکن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">وقتی بعد از گذروندن یه راه طولانی و خسته کننده،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلت یه سایه ی خنک و یه تکیه گاه بی دغدغه بخواد،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اونموقع میگی ایشالله که آجری ازش تکون نمیخوره...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولی وقتی تک تک آجرها،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">مثل شادباش عروسی ریخت رو سرت،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اونوقت میفهمی که</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">همیشه حرف دل آدم با ایشالله ماشالله جور در نمیاد!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">وقتی دلت بت میگه عاشقش شدی،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">وقتی میری که به دیوارش تکیه کنی،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">حداقل یادت باشه هرچقدرم دیوار های این دنیا رو محکم تر بسازن،</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">باز احتمال ریختنش هست،بر</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;خلاف اون چیزی که فکرشو میکنی...</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">مربی سیرک هر روز میره توی قفس شیر و تمساح، ته دلش می دونه شاید ایندفعه وقتی بیرون اومد، دستاش رو اون تو جا بذاره. هر چند چاره ای جز رفتن تو قفس نداره.&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیا اینم دستای من،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای تو،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هرکاری دوست داشتی باهاش بکن،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">فقط یادت باشه خودم این دستا رو بهت دادم،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">خودم گذاشتمش تو دستات،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">خودم گذاشتمش رو موهات، رو لب هات،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">با وجود اینکه می دونستم همیشه حرف دل آدم با ایشالله ماشالله جور در نمیاد!</font></div><div><br></div> text/html 2018-03-30T03:16:19+01:00 puni.mihanblog.com Navvab M. صدات http://puni.mihanblog.com/post/137 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/khab.jpg" alt=""></div> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div>کاش می شد دستاتو قرض میکردم </font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">باز کنارم تورو فرض میکردم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تا خودِ صبح قدم می زدیم توو خیابون...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">لعنــــــــت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">به حسی که نزاشته هیچکسی به جات بیاد،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">به کسی که تا همیشه پشتت بود تو سختیا</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">همون که پا گذاشتی رو دلش که از غمت پره...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">لعنــــــــت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">به کل خاطراتمون که با تو داشتمو</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">به من که زندگیمو پای تو گذاشتمو</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">همون که روز و شب رو اسم تو قسم میخوره...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">حقِ من نیست چشاتو نبینم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">باز نتونم کنارت بشینم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">از تو تنها همین غصه هات مونده پیشم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">خاطراتت یه کوهه رو دوشم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">باز می پیچه صدات تووی گوشم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">دارم اینجا بدون تو دیوونه میشم...</font></div> text/html 2018-03-27T20:46:49+01:00 puni.mihanblog.com Navvab M. مرد http://puni.mihanblog.com/post/136 <div><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="khengoolestan.com/wp-content/uploads/2017/03/khengoolestan_post_tekvando_1_farvardin_1395.jpg" alt=""></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://khengoolestan.com/wp-content/uploads/2017/03/khengoolestan_post_tekvando_1_farvardin_1395.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div>مرد بودم </font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">پای دوست داشتنت ایستادم.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آدم نبودی!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شکستم،فرو ریختم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">وماه هاست که ایستاده مرده ام!</font></div> text/html 2018-03-21T08:31:30+01:00 puni.mihanblog.com Navvab M. عید http://puni.mihanblog.com/post/134 <div style="text-align: justify;"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/boykocholo2.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اینم از سال 97</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">و من همچنان دارم می نویسم و می نویسم و می نویسم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">برای کسی که نیست</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">گریم میگیره وقتی میگن عیدت مبارک</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">گریم میگیره وقتی میبینم اون که همه دنیای من بود منت دیگری رو میکشه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">همه جا دستشو بگیری</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">همه جا کمکش کنی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">همه جوره هواشو داشته باشی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اما اون</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اینجوری تنهات بزاره و بگه</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">یکیو جایگزینم کن!</span></div><div><font face="Mihan-Iransans">وقتی وابسته م کردی؛وقتی داغونم کردی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">با اون عمری که صرف تو شد با اون احساسی که خرج تو شد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">مگه دلی می مونه که من برم با کسی دیگه...</font></div><div><br></div><div><br></div></div> text/html 2018-03-19T07:51:54+01:00 puni.mihanblog.com Navvab M. کجایی http://puni.mihanblog.com/post/132 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/Bird.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;"><br></span></font></div><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;">کجایی با که هستی</span><br style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;"><span style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;">دلت در آرزوی دیدن کیست؟!</span><br style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;"><span style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;">به هوشی یا که مستی</span><br style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;"><span style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;">چرا از یار دیرینت خبر نیست</span><br style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;"><span style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;">بگو آیا دلت&nbsp;</span><span style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;">کرده هوای عشق تازه،</span><br style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;"><span style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;">که در ویرونه قلبت ز یاد من اثر نیست</span><br style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;"><span style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;">مرا دیگر نمی خواهی</span><br style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;"><span style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;">خودم این قصه می دانم</span></font><div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(120, 121, 123); font-family: Mihan-Iransans;">مرا دیگر نمی خواهی...</span></div><div><font face="Mihan-Iransans"><span style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;">ای کاش که&nbsp;</span><a href="http://tab-music.ir/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; color: rgb(120, 121, 123); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease-out; text-align: center;">ا</a><span style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;">ز حال دل من خبرت بود</span><br style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;"><span style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;">ای کاش دمی از سر کویم گذرت بود</span><br style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;"><span style="color: rgb(120, 121, 123); text-align: center;">من مرغ اسیرم که ندارم پر پرواز</span><br></font><div><span style="color: rgb(120, 121, 123); font-family: Mihan-Iransans; text-align: center;">ای کاش که کاشانه من زیر پرت بود...</span></div></div> </div> text/html 2018-03-17T08:47:55+01:00 puni.mihanblog.com Navvab M. منو تهران http://puni.mihanblog.com/post/133 <p style="text-align: right; direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/pc1.jpg" alt=""></p><p style="text-align: right; direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p style="text-align: right; direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-Iransans">یهو میذاره میره</font></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"></p><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">میزنه به سرش منو تنها میذاره</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">ولی می مونه غمش</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">شبو بی خوابی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">من تنهام با یه نور شمع</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">هر بار صدات زدم دورتر شدی ازم</font></div><p></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"></p><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">دل بریدی از این منه دیوونه</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">این کارات تو دلم می مونه&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">وای از این عشقو زخمای تو سینه</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">منو تهرانو شبای غمگینه</font></div><p></p><p style="direction: rtl; box-sizing: border-box; margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: center;"></p><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">من باختم زندگیمو دوباره برگرد</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">نه نمیخوام بسازم دوباره با درد</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">من هنوزم همونم نگو دوسم نداری</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">نگو نمیشه با من بسازی...</font></div><p></p> text/html 2018-03-12T21:06:22+01:00 puni.mihanblog.com Navvab M. رفت http://puni.mihanblog.com/post/131 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/IMG_20180314_095014.jpg" alt=""></div> <font face="Mihan-Iransans"><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div>رفت،واسه همیشه رفت،ساعت ۱۲:۳۰ شبه و&nbsp;</font><div><font face="Mihan-Iransans">دارم از تهران برمیگردم،چشام زل زدن به چراغای بزرگراه،چه سکوتی... </font><div><font face="Mihan-Iransans">اشکام بی اختیار میریزه رو گونه هام</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">ینی قراره یکی دیگه بغلش کنه؟چه فکر زجرآوری</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">کاش میتونستم برم جایی که هیچکس نباشه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">عیدو چیکار کنم...</font></div></div> text/html 2018-03-06T19:12:12+01:00 puni.mihanblog.com Navvab M. روزی که... http://puni.mihanblog.com/post/130 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/sunrise1.jpg" alt=""></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><br></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;">سلامتی روزی که</span><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://maxpixel.freegreatpicture.com/static/photo/2x/Alone-Boy-Morning-Foggy-Morning-Sunrise-2963222.jpg" alt=""></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">دختر کوچولوم بیاد پیشم بگه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/29.gif"></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">آقای محترم به خانومت یه چیزی بگو دیونم کرده!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">اونوقت عشقم زیر چشمی حواسش به ما باشه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">منم به دخترم بگم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">پس من چی بگم بابایی که یه عمری دیونشم...</font></div> text/html 2018-03-04T19:17:51+01:00 puni.mihanblog.com Navvab M. بی کس http://puni.mihanblog.com/post/129 <div style="text-align: center;"><sub><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/IMG_20180304_232400.png" alt=""></sub></div> <font face="Mihan-Iransans"><sub><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><span style="vertical-align: sub; font-size: 11px;">همه توی خواب نازو</span></div></sub></font><div><div style="text-align: center;"><span style="vertical-align: sub; font-family: Mihan-Iransans;">منم به فکر چشای ناز اون!</span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>بیاد روزایی که من میرقصیدم</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>هی با ساز اون...</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>نفس گیرترین دقایق نتونست بمونه عاشق</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>بازم معرفت داشت بهونه نیاورد</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>رو راست گفت اونو میخوام</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>ازم معذرت خواست و</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>گفت خیلی مردی و شرمندتم اونو میخوام</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>به پهنای صورت براش گریه کردم</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>غمو هدیه کردم به قلبم</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>براش قرض کردم</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>براش نذر کردم</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>بمونه تا تسکین شه دردم</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>اگه زیر چشام گود افتاد</sub></font></div><div style="text-align: center;"><sub><font face="Mihan-Iransans">توی شهر چو افتاد&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">که فلانی بی کس شد</span></sub></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><sub>اگه دیدی غرورم له شد</sub></span></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>زندگیم مشکل شد</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>چون زمونه برعکس شد</sub></font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>همیشه یه زخمی باهامه</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>که هیچ وقت دیگه خوب نمیشه</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>کسی جات نمیاد</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>چون اینقدر مثله تو محبوب نمیشه</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>چجوری تونستی نمونی تا من اشک نریزم</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>خدا دید که مردم تا گفتی خدافظ عزیزم...</sub></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans"><sub><br></sub></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><sub>ساعت ۲۳:۳۵</sub></font></div>