کوچه ی بینام . پشت حصار تنهایی ام پیچکی روییده یادگاری از دوست برای سال های دلتنگی... . . . http://Puni.mihanblog.com 2019-11-13T18:58:10+01:00 text/html 2019-10-24T18:28:27+01:00 Puni.mihanblog.com NaFa . احساس http://Puni.mihanblog.com/post/76 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/dienav.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی وجودی رو به خودت وابسته کردی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی نفسهای یکیو مال خودت کردی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی وجودشو به وجود خودت گره زدی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فقط امانت دار خوبی باش</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ترکش نکن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تنهاش نزار</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اگه بری و تنهاش بزاری،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چه با خداحافظی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چه بی خداحافظی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>میمیره......</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نه اینکه نفسش قطع بشه نه!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>احساسش میمیره...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مرگ احساس بدترین مرگ دنیاست.</b></font></div> text/html 2019-10-22T17:50:24+01:00 Puni.mihanblog.com NaFa . من http://Puni.mihanblog.com/post/75 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/navva2b.jpg" alt=""> </b></font><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>انگار یکم برای تقدیر تو زودم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تو بد نبودی من زیادی خوب بودم...</b></font></div> text/html 2019-08-01T08:35:46+01:00 Puni.mihanblog.com NaFa . دلتنگی http://Puni.mihanblog.com/post/73 <div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">نباید کسی رو بخاطر یکی دیگه رها کرد...</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">آدم وقتی به یکی متعهد میشه</span></b><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">،نباید به فکر آدم جدید بیفته...</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">ممکنه بخاطر مشکلاتی که دارین زندگی براتون خسته کننده باشه</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">بله این وسطم ممکنه با آدمای بهتری آشنا بشی</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">ممکنه هم چهرشون برات جذاب تر باشه</span></b><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">،هم موقعیت بهتری داشته باشن...</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">اما شروع کردن رابطه با آدمای دیگه به چه قیمتی؟!</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">به قیمت نابود شدن زندگی یه آدم؟!</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">شاید تو ندونی که این کارت چه تاثیری تو زندگی اون آدم داشته باشه ولی</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">همینکه حرف زدنای تو رو با یه آدم جدید میبینه و غصه میخوره خودش خیلیه...</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">چون هیچ کاری از دستش برنمیاد....</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">بیاد بهت چی بگه؟</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">بگه داره میمیره تو صب تا شب با اون مشغولی؟</span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">بگه خاطرات خوبتون رو مرور میکنه و دلش برات تنگ میشه؟</span></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>بگه یه ثانیه از اونهمه وقتی که صرف طرف میکنی </b></span></font><b style="white-space: pre-wrap; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">میتونه جلو غصه خوردنشو بگیره...</b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; white-space: pre-wrap;">جلو اشکاشو بگیره...</b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>جلو نا امیدیشو...</b></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>بله </b></span></font><b style="white-space: pre-wrap; font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">تو هیچ وقت خبر نداری که روز و شبش چجوری میگذره...</b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>تو فقط به فکر خودتی......</b></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>به خیال اینکه آدم جدید آینده ی قشنگتری برات بسازه...</b></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>نمیگم هر کسی لایق اینه که به پاش بمونی ولی</b></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>اونی که خودت با چشمات ببینی که چقد بخاطرت خودشو به آب و آتیش زد</b></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>لایق این نیست که بشینه و دلخوشیهای تو رو با یه آدم جدید تماشا کنه و گریه کنه...</b></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>آره </b></span></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>روزای اول آشنایی قشنگتره</b></span></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">،</span></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>دنیاست دیگه...</b></span></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">،ممکنه یه روزی تو رو هم با یکی دیگه عوض کنن...</span></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی دیدی اونی که یه روزی همه کست بود</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">،</span></b><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">همه جا هواشو داشتی...</span></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>همه جا دستشو میگرفتی...</b></span></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b>هیچ جا نمیزاشتی احساس تنهایی کنه...</b></span></font><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b><br></b></span></font><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">الان داره ثانیه به ثانیه وقتشو با یکی دیگه میگذرونه</span></b><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">،</span></b></div></div></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">اون وقت میفهمی دلتنگی ینی چی...</span></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="white-space: pre-wrap;"><b><br></b></span></font></div><div><br></div> text/html 2019-07-27T15:36:28+01:00 Puni.mihanblog.com NaFa . خاطرات http://Puni.mihanblog.com/post/71 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/photopp2.jpg" alt=""></div> <font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;"><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;"><br></span></b></font></div>بعضی موقع ها نباید آدم از خودش ضعف نشون بده،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">باید محکم و قوی باشه،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">اما وقتی پای عشقت در میون باشه...</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">قویترین آدم روی زمینم باشی باز پیشش کم میاری،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">نمیدونه که برای هر کسی یا هرچیزی انقد ضعف نشون نمیدی،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">پیش خودش فک میکنه که ضعیفی،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">واسه همین هر بلایی که دلش خواست سرت میاره</span></b></font><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">آخرشم دنبال یه ادم ایده ال میگرده تا از دستت خلاص شه....</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">چن روز پیش برا یه سفر کاری رفتم یکی از شهرا که</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">اصلا دوس نداشتم پامو اونجا بزارم،بخاطر خاطرات تلخی که ازش دارم،</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">خاطراتی که هنوز فراموشم نشده،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">از همون ورودی شهر،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">همه چی یادم افتاد،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">انقد دلتنگ بودم.......،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">از شیشه ماشین خیره به این ور اونور...</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">هرچیزی که میدیدم یه خاطره بود،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">خاطره از کسی که یه روزی همه کسم بود</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">کسی که اگه بهم نامردی نمیکرد،شاید مسیر زندگیم اینجوری تغییر نمیکرد...................</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">چون دیرم شده بود سریع رفتم دنبال کارام...</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">اصلا حال و روزم خوب نبود،به زور کارامو راست و ریس کردم و برگشتم،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">نزدیک ظهر بود،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">باید زود راه میفتادم تا شب تو جاده رانندگی نکنم،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">ولی انقد دلتنگ بودم....</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">از دلتنگی پاشدم رفتم محله شون،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">کلا همه چی تغییر کرده بود</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">اکثر ساختمونایی که قبلا دیده بودم نوسازی شده بودن،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">حتی خونه ی اونا...</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;"> البته فقط نمای خونشونو تغییر داده بودن...</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">پنجره ی رو به کوچه شون....</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">چه شبا موقع دلتنگی میرفتم روبروش وایمیسادمو همدگیرو نگا میکردیم......</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">من همیشه میرفتم تو کوچه و اون میومد از پنجره همدیگرو نگاه میکردیم....</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">شده بود تو هوای سرد زمستون سه یا چهار ساعت وایسادم تا بیاد فقط چند دقیقه ببینمش،</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">چون موبایل نداشتم که بهش خبر بدم تو کوچه م...</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">خودش اتفاقی از پنجره نگا میکردو میدید که من اونجام....</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">بعضی وقتا انقد منتظر میشدم که از شدت سردی هوا دست و پام بی حس میشد....،نمیفهمید که منتظرشم،برمیگشتم...</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هی...&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">خداییش تاحالا انقد غصه نخورده بودم...</span></b></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">چقد سختی کشیدم تا بهش برسم....</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">اما اخرش با نامردی تنهام گذاشت،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">هی....،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">برا این میگم نامردی چون اینجور ادما خودشون میگن که ما فقط کنجکاو بودیم،</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">میگن که آدم حتما باید عقد کرده ی طرف باشه تا اسمشو بزارن خیانت...</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">شاید تقصر خودمه،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">شاید بیش از حد به ادما ارزش قایل میشم،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">راست میگن من خودمو دوست ندارم،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">شاید اگه بجای ارزش قایل شدن و دوست داشتن بیش از</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">ظرفیت آدما به خودم ارزش قائل میشدم</span></b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">،</span></b><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">دنبال بهتر از من نمیگشتن</span></b></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">شاید الان شرایط جور دیگه ای بود....</span></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">تقصیر خودمه...</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">هرکی باهام نمک خورد،نمکدونشو رو سرم شکست....</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">هی....</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">داشت دیرم میشد،ماشینو روشن کردمو را افتادم سمت جاده...</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">تمام طول مسیرو فقط فکر میکردم...</span><br></b></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">۱۳ سال پیش باهاش آشنا شدم</span></b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">،</span></b></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">۱۳ سال کم نیست....</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">حتما پیش خودش فک مینکه فراموشش کردم....</span></b></font> </div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">الانم </span></b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><span style="white-space: pre-wrap;">بلاک ریپورتم کردن که ازشون بدم بیاد فراموششون کنم،</span></b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="white-space: pre-wrap;">شاید کاری به کار کسی نداشته باشم ولی هیچ وقت فراموش نمیکنم،</span><br style="box-sizing: border-box; white-space: pre-wrap;"><span style="white-space: pre-wrap;">من حافظه م خیلی قویه،خیلی...</span></b></font></div> text/html 2019-07-18T08:28:25+01:00 Puni.mihanblog.com NaFa . یکی بود http://Puni.mihanblog.com/post/69 <div><b><font size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/manopone.jpg" alt=""></font></b></div><div><b><font size="2"><br></font></b></div><div><b><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">گفتی&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">لاغر شدم</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">،</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">دیگه صورتم قشنگ نیست</span></font></b></div><div><b><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">چشمام گود رفته و دیگه جذاب نیست</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">،</span></font></b></div><div><b><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">اما من هر روز عکسی که فرستادی رو نگا میکنم و میگم</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">؛</span></font></b></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>صورتت خیلی قشنگه</b></font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b><font size="2">چون</font></b></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b><font size="2">صورت توئه</font></b></span></div><div><b><font size="2"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">جزیی از وجود&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">توئه</span></font></b></div></div><div><b><font size="2"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">هاله ی دور چشمت جذابه</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">،</span></font></b></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b><font size="2">چون</font></b></span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><b><font size="2">هرچی که به تو اضافه شه زیباست..........</font></b></span></div><div><br></div> text/html 2019-07-04T04:30:40+01:00 Puni.mihanblog.com NaFa . دختر خیالی من http://Puni.mihanblog.com/post/68 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/dokhtaremanopoone.jpg" alt=""></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><div style="display: inline !important;"><b><br></b></div></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><div style="display: inline !important;"><b>بیا باران</b></div></b></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من اینجایم کنار پنجره<br style="box-sizing: border-box;">بیا بنگر چه بارانیست دل تنگم<br style="box-sizing: border-box;">نازنینم<br style="box-sizing: border-box;">دختر خیالی من</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تو هم باران زیبای چشمانم به ظهر سیزدهم هر تیر ماهی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بیا اینجا ببین باران چه ها کرده<br style="box-sizing: border-box;">چه آهنگی بنا کرده<br style="box-sizing: border-box;">ساز او با در و دیوار و سقف و سنگفرش قلبم چه ها کرده<br style="box-sizing: border-box;">و با مضراب انگشتانش چه غوغایی بپا کرده،<br style="box-sizing: border-box;">هم نوا با ساز باران باد هم پر هیاهو خنده زنان آواز می خواند،<br style="box-sizing: border-box;">بیا دخترم<br style="box-sizing: border-box;">دختر خیالی ام</b></font></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">امروز روز توست</b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br style="box-sizing: border-box;">بیا که از سقفهای کوته ِ دلگیر خود را جدا سازیم<br style="box-sizing: border-box;">بیا خود را درون وسعت باران رها سازیم<br style="box-sizing: border-box;">و سرهامان را به سوی آسمان بالا نگه داریم<br style="box-sizing: border-box;">که تا باران ببوسد گونه های &nbsp;ما را،<br style="box-sizing: border-box;">بیا آغوش بگشاییم<br style="box-sizing: border-box;">روبه رو با باد دوان باشیم تا نفس داریم&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">بیا تا کودکانه تابها را یک به یک بی تاب سازیم<br style="box-sizing: border-box;">و ما هم در درون تابها<br style="box-sizing: border-box;">هی تاب<br style="box-sizing: border-box;">هی تاب<br style="box-sizing: border-box;">تا می توانیم<br style="box-sizing: border-box;">و خیس ِ خیس چون گشتیم&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">چای خود را داغ می نوشیم<br style="box-sizing: border-box;">زیر شر شر باران<br style="box-sizing: border-box;">پر از شادی پر از گرمی به سوی خانه می آییم<br style="box-sizing: border-box;">و آنان را که پشت شیشه ها ماندند!!!<br style="box-sizing: border-box;">به سوی کوچه می خوانیم<br style="box-sizing: border-box;">و می خندیم<br style="box-sizing: border-box;">و می خندیم<br style="box-sizing: border-box;">بیا دخترم&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">بیا زیبای بارانی</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بیا که پدرت،پسری تنهاست...</b></font> </div> </div> text/html 2019-07-01T19:57:23+01:00 Puni.mihanblog.com NaFa . عشق من http://Puni.mihanblog.com/post/67 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/poooniii222.jpg" alt=""></div><div><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تو موندن بلد نبودی </b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حیف عشق من،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چیکار کردی با دلم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>که هنوز،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خیسه ِ چشم من...</b></font></div> text/html 2019-06-27T20:40:49+01:00 Puni.mihanblog.com NaFa . خواســــتگاری http://Puni.mihanblog.com/post/66 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/khastegari.jpg" alt=""></div> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div> دلت که آروم باشه،زود خوابت میبره....</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خب خیالی نداری که نذاره چشات رو هم بیاد....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دلت آتیش باشه،مجبور میشی پاشی زانو هاتو بغل کنی و خیره به در و دیوار بمونی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شاید قشنگ ترین شب واسه یه پسر توی تمام زندگیش شب خواستگاری باشه...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یاد شب خواستگاری افتادم،تلخ ترین شب زندگیم....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دل تو دلم نبود،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از همون لحظه که مادر زنگ در خونشونو زد،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چه رویاهایی برا خودم داشتم میبافتم....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از خریدن لباس عروس آبی گرفته تا نوشتن اسممون رو حلقه ها...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;آخرین روزایی که پیشم اومد و داشت از جدایی حرف میزد،مانتو آبی پوشیده بود،بین همه ی لباسایی که تاحالا پوشیده بود فقط اون مانتو توی ذهنم مونده....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>رنگ آبی خیلی دوس داشتم،اما الان شده رنگ غصه م</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چه رویاهایی برا خودم میبافتم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فک کنم قصری که تو رویاهام داشتم میساختم ۲۰ دقیقه طول نکشید که همش رو سرم آوار شد،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مادر زنگ زد و گفت بیا دنبالم،دیگه خوب نیست بیشتر از این مزاحمشون بشیم........</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی این جملاتو با یه لحن خاص شنیدم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بغضمو قورت دادمو با یه صدای ضعیفی گفتم چشم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اون لحظه،تنها چیزی که میدیدم قطره قطره سقوط اشکام رو فرمون ماشین بود...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>رفتم کنار کوچشون وایسادم،مادر که سوار ماشین شد،گفت مادرش خیلی بهم بی احترامی کرد،همینجوری مث یه تیکه چوب خشکم زده بود،هیچی نتونستم بگم و</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>سرمو انداختم پایین،چرا آخه؟!هنوزم برام جای سواله چرا با یه خواستگار اینجوری رفتار کنن...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شبشو اصلا نفهمیدم چجوری به صب رسوندم،انقد حالم بد بود که نمیتونستم حتی راحت نفس بکشم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>صبش با هزار بدبختی پا شدم رفتم سر کار،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هر نقطه ای از کارخونه که خلوت بود میرفتم اونجا و حرفای دیشب مادر یادم میفتادو یه ریز گریه میکردم....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>،خیره به زمین،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لایه ی اشک دور مردمک چشمم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>جلومو اصلا نمیدیدم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تنها چیزی که حس میکردم بادی بود که خاکای ریز اطرافو باخودش میاورد و میزد رو صورتم....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بعدش یاد حرفای خودش میفتادم که میگفت صبر کنی مامانمو راضی میکنم...&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با اینکه مادرو قد دنیا دوسش دارمو حاضر نیستم یه تار موشو با دنیا عوض کنم،ولی اونروز به خاطرش مادر هم رنجید...،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اما من بازم به حرفش گوش دادمو صبر کردم،میگف صبر کنی مامانمو راضی میکنم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خیلی صبر کردم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>سه سال صبر کردم ولی بعد سه سال اومد گفت مامانم نمیزاره بهتره بری،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>گفتم بزار من راضیش میکنم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من با بزرگترا، با دوستای بابات صحبت میکنم کمک میکنن مامانتو راضی میکنیم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اما برگشت گفت اگه مامانمم بخواد،من دیگه نمیخوام....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><br></div> text/html 2019-06-20T10:42:30+01:00 Puni.mihanblog.com NaFa . عاشقتم http://Puni.mihanblog.com/post/64 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/pooniiiiii2.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div style="text-align: center;"><b>این که هنوز عاشقم و&nbsp;</b></div></font><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این که هنوز به یادتم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این که هنوز یه جا دارم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حتی توی خیالتم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این که دارم غرورمو</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بدون تو میبازم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من که هنوز با همه چی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به خاطر تو میسازم،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هنوزم بهت وفادارم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هنوز فکر توئه کارم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بگو جونم که میدونی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>پیشت اعتبار دارم،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هنوز از رو نرفتم که</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ازت دست برنمیدارم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>واسه دوست داشتنت این بار</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دیگه شرطی نمیذارم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این که هنوز فکرتم و</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>عکست رو دیوار منه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این که هنوز آروم میشم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حرفتو هر کی بزنه</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این که هنوز تو سینمی</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;به جای قلبم میزنی،</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>غرقت شدم نمیدونم</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>که من توام&nbsp; &nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یا تو منی...</b></font></div> text/html 2019-06-16T15:04:32+01:00 Puni.mihanblog.com NaFa . د.د http://Puni.mihanblog.com/post/63 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از دست دلم دیونه شدم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دست از سرم بر نمیداره،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اگه بدونی قلبم و مغزم چه جنگی واسه خودشون را انداختن؟!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>قلبم مجبورم میکنه به نوشتن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مغزم میگه ننویس،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برا چی مینویسی؟برا کی مینویسی؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>قلبم یاد خاطرات خوب میفته،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مغزم خاطرت بدو یادم میاره...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آخرش این مغزمه که از پا در میاد...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تعجبم نمیکنم چون از بچگی خودم احساسی بودنمو درک میکردم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یادمه ۵-۶ سالم بود</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من و خواهرم که ازم یه سال کوچیکتره&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>باهم میرفتیم خونه داییم،زن داییم خواهرش خونه ی اونا زندگی میکرد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه دختر تقریبا ۲۲-۲۳ ساله بود،موهای بور و بلند و چهره ی زیبایی داشت،وقتی منو خواهرم از در میرفتیم داخل بدو بدو میومد خواهرمو بغل میکرد میرفت کنار حوض می نشست و کلی قربون صدقش میرفت،خواهرم چشاش عسلی و مث خودش تقریبا موهای بلند ولی خرمایی رنگ داشت،اونو بغل میکرد،نازش میکرد و ساعتها باهاش حرف میزد...،منم از یه گوشه باغچه نگاشون میکردم و یه جورایی حسودیم میشد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از اینکه بغلش میکرد،از اینکه نازش میکرد،از اینکه بوسش میکرد...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اما منو انگار اصلا نمیدید....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دلم میگرفت و برا خودم مشغول میشدم خاک بازی،ولی همش دلم پیش اونا بود....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>الان درسته بزرگ شدم ولی انگار همون پسر بچه ی کوچیکم که دلش میخواست یه بار بغلش کنن...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بعد مدتها کسی رو پیدا کرده بودم که دوسم داشت،بغلم میکرد، بغلشو با دنیا عوض نمیکردم،سرمو میزاشتم رو پاش نازم میکرد،دستمو بوس میکرد...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هر کاری میکردم تا از پیشم نره،هر کاری که از دستم بر میومد...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اما یهو منو از بغلش انداخت دور...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>جوری که ۵ سالگیم یادم بیفته و همون حس تمام وجودمو بگیره</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حس اینکه الان یکی دیگه تو بغلشه...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حس اینکه یکی دیگه رو ناز میکنه...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حس اینکه یکی دیگه رو میبوسه...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حس اینکه حرف زدن و مهربونیاش مال یکی دیگه شده....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هیچکی نمیتونه مث من از ته دل دردشو حس کنه،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چون ۵ سالگیم عین فیلم جلو چشممه....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><br></div> text/html 2019-06-11T20:06:52+01:00 Puni.mihanblog.com NaFa . د.ی http://Puni.mihanblog.com/post/61 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2" style=""><b>چقد بلاتکلیفی بده...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از یه طرفی دلم میخواد تنها باشم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از یه طرفم همش دلتنگ میشم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اصلا نمیدونم برا چی یا برا کی دلم تنگه...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دیشب داشتم خواب میدیدم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه خواب ترسناک</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یهو بیدار شدم،تنها بودم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیدونم چرا با اینکه بیدار شده بودم هنوز میترسیدم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>داشتم به خودم میگفتم من تنهایی چجوری زندگی کنم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>الان دارم از ترس می میرم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ینی باید بعد از این اینجوری زندگی کنم؟!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من تنهایی رو دوس نداشتم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی مجبورم دیگه اینجور زندگی کردنو قبول کنم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هی....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این روزا به سختی داره میگذره...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>انقد غم و غصه ریخته رو سرم که گاهی فک میکنم اصلا برا چی زنده م...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بیرون که میرم ادمایی رو میبینم که محتاج یه لقمه نونن،به خودم میگم من که کسی رو ندارم لاقل به اینا کمک کنم....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کمک کردن به آدما رو دوس دارم ولی گاهی فک میکنم که من تو این دنیام که دیگران راحت زندگی کنن....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خودم اصلا آرامش ندارم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه بارم نشده یکی دست خودمو بگیره،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیگم همشو ولی فقط یکی از غمامو از رو دوشم برداره...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اونروز حالم زیاد خوب نبود</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>پا شدم رفتم دکتر</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خانم دکتر خواست فشارمو کنترل کنه...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">رو صندلی کناریش نشستم،</font>تقریبا نیم متری با میزش فاصله داشت&nbsp;بهم گفت مچتو بزار رو میز،وقتی گذاشتم فشار سنجو وصل کرد بازوم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کارش که تموم شد خواست ضربان قلبمو کنترل کنه،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b>انگشتشو گذاشت روی رگ دستم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیدونم چرا دستم شدید شروع کرد به لرزیدن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بدجور بغضم گرفت</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خودم قشنگ لرزش دستمو میدیدم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>انقد این مدتو تنهایی غصه خورده بودم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی نبضمو گرفت دلم نمیخواست دستشو از رو مچم&nbsp; برداره....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>قلبا داشتم گریه میکردم ولی چشمام هیچ چیزی رو مشخص نمیکرد،فقط لرزش دستم بود...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>توی یه لحظه کلی خاطره از ذهنم رد شد....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دلم تنگه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیدونم برا کی یا برا چی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کاش یکی بود درکم میکرد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مهربونیام،خوبیام واسش اهمیت داشت</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دستشو میگرفتمو میزاشتم روی سینم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>همونجوری که دستش رو سینمه خوابم میبرد،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خیلی وقته که نمیتونم راحت بخوابم....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font><div><div><div><div><br></div> </div></div></div></div> text/html 2019-06-08T04:03:07+01:00 Puni.mihanblog.com NaFa . یکی مثل من http://Puni.mihanblog.com/post/62 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/poraftdg.png" alt=""></div> text/html 2019-06-04T19:30:01+01:00 Puni.mihanblog.com NaFa . همین... http://Puni.mihanblog.com/post/60 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/praft.jpg" alt=""></div> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div>تو رفته ای و من فراموشت کرده ام&nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>و چیزی از تو در خاطرم نمانده...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هیچ چیز...!&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>رنگ موهایت را دیگر فراموش کرده ام&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>رنگ چشمهایت را از یاد برده ام</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دیگر یادم نیست لبخند جذابت را</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>که چه زیبا بر لبانت نقش می بست</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2">اصلا یادم نیست شبهایی را که برایت شعر می نوشتم</font></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><font size="2" style=""><b>حتی روز تولدت را هم فراموش کرده ام</b></font></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ساعتی که برایم یادگاری خریدی را که کلا یادم نیست</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یادم نیست عاشق قدم زدن با من بودی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یادم نیست جمله ی دوستت دارم همیشه سر زبانت بود</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یادم نیست که عاشق گل رز بودی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چه روز هایی باهم قدم میزدیم و من فراموش کرده ام</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حتی رفتنت را هم از یاد برده ام</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اصلا یادم نیست کی رفته ای و</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از رفتنت چه مدت گذشته است</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اصلا نفهمیدم چطور گذشت این دو سال و سه ماه و پانزده روز و هفت ساعت...&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اینجا همه چیز مثل قبل است</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هیچ چیز تغییر نکرده&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فقط رنگ موهایم با روزهایم عوض شده&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>و کمی هم سیگاری شده ام...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>همین...&nbsp;</b></font></div> text/html 2019-05-26T08:41:20+01:00 Puni.mihanblog.com NaFa . هیشکی http://Puni.mihanblog.com/post/59 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/hishki.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b><br></b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; حتی تا تلخ ترین لحظه ها</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b style="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; هیشکی اندازه ی تو شیرین نیست...</b></font></div> text/html 2019-05-21T19:34:44+01:00 Puni.mihanblog.com NaFa . آرزو http://Puni.mihanblog.com/post/57 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>سلام</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>امروز میخوام یه رازی رو بهت بگم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>رازی که هیچ وقت بهت نگفته بودم،و درستشم همین بود،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چون هیچکسی صحبت از گذشته ی آدمارو تائید نمیکنه،پارسال موقع جدایی یه کوچولو به رازی که تو دلم بود اشاره کردم،حالا نمیدونم متوجه شدی یا نه....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی الان میخوام بگم که اون راز چی بود...........</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من قبل از تو یه دختری رو دوس داشتم،حدود پنج سال باهم دوست بودیم،اسمش آرزو بود</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خیلی دوسش داشتم اما اونم دقیقا کارایی که تو با من کردی رو باهام کرد و ازم جدا شد،خیلی داغون بودمو وقتی تو توی زندگیم اومدی کم کم فراموشش کردم،با داشتن تو انقد خوشحال بودم که آرزو حتی یه ثانیه هم به ذهنم نمیومد....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اینکه چرا الان به فکرش افتادم و یا چرا خواستم درموردش بنویسم،بخاطر این بود که امروز اتفاقی صفحه اینستاگرامشو دیدم،فک کنم تازه با اینستا آشنا شده که پیجشو خصوصی نکرده،البته از خودش عکس نذاشته بود،فقط یه عکس داشت اونم عکس یه پسر بچه بود که لب و چشاش کمی شبیه خودش بود،با دیدن اون عکس ضربان قلبم تندر شد....،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اولین فکری که به ذهنم اومد این بود که حتما عکس پسرشه.......</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی کامنتا رو خوندم دیدم اره عکس پسرشه،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه حال عجیبی اومد سراغم،یه حس غمی که نمیتونم توصیفش کنم،درسته من الان هیچ حسی بهش ندارم ولی چون تو بعد از اون اومدی تو زندگیم و من عاشقت شدم،دیدن همچین صحنه ای باعث شد این به ذهنم بیاد که یه روزی هم اینجوری بچه ی تو رو میبینم.............</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اونم مثل تو بهم قول ازدواج داده بود،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من هنوز دانشجو بودمو بابام اونموقع راضی به</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ازدواجم نمیشد میگفت کار نداری و هنوز بچه ای،چون ۲۰ سالم بود،من اینو به دختره نگفته بودمو داشتم تمام تلاشمو میکردم که درسمو تموم کنم و کار پیدا کنم تا باهم ازدواج کنیم،خلاصه ترمای آخرم بود که دیدم رفتارش عوض شده و&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کلی اذیتم میکنه،منم همون موقع دنبال کار هم میگشتم و یکی از استادامون قول داده بود جور کنه که من تو دانشگا درسای عملی رو تدریس کنم،و کم کم هم داشت جور میشد،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با رییس دانشگاه صحبت کرده بود اما اون میگفت باید مدرکشو بگیره تا بتونم اجازه بدم تدریس کنه...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خلاصه تو همین روزا بود که هر روز بحث و دعوا را مینداخت و میگفت تو نمیتونی ازدواج کنی،نمیدونم نمیتونی کار پیدا کنی و مدرکت بدرد نمیخوره و از این حرفا،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تا اینکه یه روز رسما گفت من دیگه نمیخوام باهات ادمه بدم و یه دعوای حسابی را انداخت و گوشیشو خاموش کرد،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>(ما گوشی نداشتیم و بعدا خریدیم)</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>همینجوری هر روز و هر ثانیه زنگ میزدم ولی گوشیش خاموش بود...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیدونی چه عذابی رو تحمل میکردم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آخه منی که حتی شده بود بیشتر از ده ساعت تلفنی باهاش حرف میزدم...،یادمه ماه رمضون بود من روزه میگرفتم و اون نمیگرفت،و اونموقع موبایل که نداشتیم مجبور میشدم برم از باجه تلفن زنگ بزنم خونشون،از ساعت ده صبح زنگ میزدم تا ساعت ده-یازده شب باهاش حرف میزدم بعد ساعت یازده شب با درد شدید کمرم و پاهام میرفتم خوابگا افطار میکردم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فک کن منی که ثانیه به ثانیه وقتمو باهاش گذرونده بودم منی که حسابی وابستش شده بودم&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اینجوری بعد از پنج سال یهو گوشیشو خاموش کنه و....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه شب،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دو شب،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه هفته،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دو هفته،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه ماه،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>گوشیش خاموش بود و</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دیگه شبا برا آروم کردن خودم قرآن گوش میدادم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>همینجوری گذشت تا بعد از دو ماه گوشیشو روشن کرد...،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>زنگ زدم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تا گفت الو، با شنیدن صداش همینجور شر شر اشک ریختم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>گفتم تو بامن چیکار کردی؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>گفت دیگه تموم شده و از این حرفا...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یادمه براش یه سیمکارت خریده بودم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با شنیدن حرفاش،گفتم باشه من که این دو ماهو اینجوری گذروندم،بقیه عمرمم همینجوری میگذرونم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بهش گفتم اگه میشه سیمکارتمو پس بده میرم پی کارم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اینو بهونه کردم تا برا اخرین بار بتونم ببینمش چون میدونستم تصمیمش جدیه وگرنه دوماه گوشی رو خاموش نمیکرد....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>باهاش قرار گذاشتم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اومد سرقرار،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با تموم خونسردی سیمکارتو داد دستمو</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بدون خدا حافظی پشت کرد بهم و رفت</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>داشتم به راه رفتن و دور شدنش نگا میکردم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حتی سوار خط واحد که شد روشو بگردوند و اصلا نگام نکرد اما من با گریه رفتن و دور شدن اتوبوسم نگا کردم،پونه جان الان حتما میگی من در حقش بدی کرده بودم،ولی دیدی که برا تو چقد خوبی کردم؟به خدایی که میپرستم برا اونم عین تو هر کار که بگی کردم ولی دستم نمک نداشت....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خلاصه رفت و برگشتم خوابگا،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یهو یه چیزی به ذهنم اومد،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چون قبلا امتحان کرده بودم و میدونستم اگه سیمکارت از گوشی حتی خارج هم بشه آخرین تماس ها توی حافظه سیمکارت ذخیره میشه....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>سیمکارتو انداختم تو گوشیم و دیدم که پیامک ها و کانتکت ها رو کلا پاک کرده ولی آخرین تماس ها رو سیمکارت مونده،فک کنم فقط یه شماره مونده بود،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اره فقط یه شماره همراه اول تو آخرین تماسش مونده بود</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>که به سرم زد بهش زنگ بزنم ببینم کیه،اخه شماره ی کل خانوادشو میدونستم و این شماره برام ناشناخته بود،کنجکاو شدم گفتم شاید شماره دوستشه اگه دختر برداشت قط میکنم،اما زنگ که زدم دیدنم یه پسری گوشی رو برداشت،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>قطع کردم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تپش قلب گرفتم شدید،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یکم فک کردم دوباره زنگ زدم گفتم آقا من یه گوشی پیدا کردم،شماره شما توش سیو بود،،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>گفت اره من میشنام صاحبشو،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>منم گفتم اینو چجوری به صاحبش پس بدم؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>گفت بیار من میدم بهش،باهاش قرار گذاشتمو رفتم پیشش،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی رسیدم سلام احوالپرسی کردم مونده بودم چی بگم آخه من که گوشی پیدا نکرده بودم....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یهو گفتم میتونم بپرسم شما با صاحب گوشی چه نسبتی دارین؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برگشت گفت نامزدمه....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اینو که گفت تمام وجودم آتیش گرفت،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یکم شک کرد،گفت میشه گوشی رو بدین؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اخه گوشیی در کار نبود!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مجبور شدم راستشو بگم،با بغض برگشتم گفتم راستشو بخواین من خواستگار آرزو خانوم بودم،برگشت گفت اسمت چیه؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>گفتم فلانی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>گفت اره بهم گفته بود خواستگارش بودی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی اگه تو فقط خواستگار بودی این سیمکارت جریانش چیه؟؟؟!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شروع کرد به گیر دادن،هرچقد گفتم که من فقط در حد یه خواستگار بودم،ول کن نبود میگفت من باید بدونم رابطتتون در چه حدی بوده،آرزو گفته که فقط دو ماه خواستگارش بودی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>انقد حالم خراب شد،کم مونده بود سکته کنم،به پسره گفتم شما دوسش دارین؟هیچی نگفت،کلی عصبانی بود...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>منم با اینکه دیدم بهم خیانت کرده اما دلم نیومد چیزی بگم که زندگیش خراب شه،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فقط پرسیدم دوسش دارین..........</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دیگه هیچی نگفتم،سرمو انداختم پایین،خودمو بدبخت ترین آدم دنیا میدیدم جلو پسره...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آرزو زندگی منو خراب کرد،ولی من دلم نیومد حرفی بگم که</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بینشون اختلاف بیفته،واسه همین مجبور شدم به دروغ</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>قسم بخورم که اره من فقط در حد خواستگار بودم و همین....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خلاصه دست از سرم برداشت و،برگشتم خوابگا،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به حدی ناراحت بودم که دلم میخواست خودکشی کنم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی تو هم میدونی من صبرم خیلی زیاده...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>انقد اونلحظه احساس بدبختی میکردم که با هیچ چیزی دلم آروم نمیگرفت،اینم بگم من خیلی حواسم بود که اشتباهی ازم سر نزنه و آبروی دختریو نبرم واسه همین اون دو ماه که گوشیشو خاموش کرده بود با این که شماره ی خونشونو میدونستم ولی هیچ وقت زنگ نزدم به خونشون که مبادا باباش بهش بدبین بشه،اما اینبار از شدت ناراحتیم مجبور شدم زنگ بزنم خونشون،چون هنوز گوشیش خاموش بود و منم داشتم روانی میشدم،آخرش زنگ زدم خونشون و مامانش گوشی رو برداشت</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>احوالپرسی کردمو گفتم میشه گوشی رو بدین به آرزو خانوم؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برگشت با تعجب گفت شما؟؟؟؟؟ گفتم من فلانی هستم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شناخت،گویا آرزو قبلا درمورد من بهش گفته بود،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با احترام باهام صحبت کرد،فک نمیگردم باهام اینجوری صحبت کنه گفتم الان فحش میده و... ولی هیچ وقت یادم نمیره چقد با محبت و با احترام صحبت میکرد...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شدید بغضم گرفته بودو کم مونده بود گریه کنم ولی به زور جلو خودمو گرفتم و با احترام گفتم مادر چرا آرزو خانوم میخواست ازدواج کنه به من نمیگفت؟من انقد بی فرهنگ بودم که اگه میخواست بگه بیام آبرو ریزی کنم؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خندید گفت ازدواج؟!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چه ازدواجی؟!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>منم اسم همون پسرو گفتم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>گفت اره خواستگارشه ولی هنوز ازدواج نکردن که،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با این حرفش دلم آروم گرفت،دلم میخواست گریه کنمو و التماسش کنم بگم نزارید آرزو با اون آدم ازدواج کنه ولی به زور خودمو کنترل کردم که یه وقت گریه نکنم که مادرش بگه چقد آدم ضعیفیه....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با صدای لرزون گفتم اجازه میدین چن کلمه با ارزو خانم صحبت کنم؟کار دارم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خندید و گفت باشه اشکالی نداره</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ارزو حرفای مارو نشنیده بود،نمیدونم کجا بود،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مامانش صداش کرد،اومد گوشی رو که برداشت تا گفتم الو</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>زد زیر گریه،فک کرده بود زنگ زدم چرت و پرت بگم تا پیش مامانش آبروشو ببرم،با صدای لرزون گفت برا چی اینجا زنگ زدی؟چن تا فحش داد و گوشی رو قطع کرد...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بعد نیم ساعت دیدم از خونشون زنگ زدن،گوشی رو که برداشتم دیدم آرزو خودشه،اما اینبار حس کردم خوشحاله،چون فک کنم با مامانش صحبت کرده بود و فهمیده بود حرف خاصی نگفتم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یکم حرف زد،حرفای عجیب غریب،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حرفایی که بوی جدایی داشت</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه جوری فهموند که منو دیگه دوس نداره و بهتره دیگه پیگیرش نشم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>منم دیدم اینجوریه،دیدم دلش پیش اون پسره گیره،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دیگه نا امید شدم و ازش خدا حافظی کردم.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به تک تک آیه های قرآن هرچی نوشتم عین واقعیت بود</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من آبروشو نبردم،به من خیانت کرد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حتی اون آدمی که بخاطرش به من خیانت کرد رو دیدم،میتونستم با یه جمله تمام زندگیشو آتیش بزنم ولی هیچی نگفتم و با چشمای گریون سرمو بالا گرفتم و به خدای خودم گفتم،هرچی تو بخوای......</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مدرکمو گرفتمو استادم میخواست کارای تدریس تو دانشگاه رو برام اوکی کنه که بهش گفتم دیگه نمیتونم بیام دانشگا چون مادرم مریضه و نمیتونم تنهاش بزارم،درحالی که ارومیه برام جهنم شده بود و برا فرار از این جهنم مجبور شدم بخاطر آرزو از همچین موقعیت خوبی دست بکشم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خلاصه الان عکس پسرشو دیدم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>انگار اون خوشبخت شده و من هنوز غرق بدبختیم....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آره پونه خانوم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تو هم به من خیانت کردی ولی بهت هیچی نگفتم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یادته توی تلگرام به پسره چه جون جونی میگفتی و</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اینور به من با اعصبانیت میگفتی پیغام نده امروز حوصله ندارم؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من ادمایی مثل تو و ارزو رو از دست دادم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>درسته خودم نابود شدم،عین پیر مرد ۸۰ ساله شدم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی بهتون خیانت نکردم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تا میتونستم در حقتون خوبی کردم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>براتون خرج کردم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تمام داشته هامو به پاتون ریختم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>عوضش نابودم کردین،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من دلم خیلی بزرگ بود که آبروی کسی رو نبردم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من دلم خیلی بزرگ بود که بخاطرت پا شدم اومدم تهران کار کنم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من دلم خیلی بزرگ بود که خواستگار قبلیت اومد عکساتو بهم نشون داد و کلی چرت و پرت گفت اما اومدم زنگ زدم گفتم پونه نترسی،من پناهتم،تنهات نمیزارم فقط راستشو بگو.....؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من ذاتم اینجوریه،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>درسته خانوادت شغل پدرمو بهونه کرد و به قول خودت</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تو رو بهم نداد،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی پدر من نون حلال در آورده بود،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به من نون حلال داده بود،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>که الان آبروی کسی رو نبرم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بهش حق انتخاب بدم،تا با کمال آرامش هر مردی رو</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خواست برا آینده ش انتخاب کنه،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آره پونه خانوم با آرامش پیش مردت زندگی کن،یه روزی هم بچه ی تو رو ببینم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>پونه خانوم دستاتو از من پشتت قایم کن و تو چشمای خشکیده م زل بزن بگو اگه مامانمم بخواد دیگه من نمیخوام،چون بهت سرد شدم،بهت حسی ندارم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>میخواستم بعد از دو سه سال رمزای وبلاگو حذف کنم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی با دیدن عکس پسر آرزو به حدی بهم ریختم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>که همین امروز رمزارو پاک کردم.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>پاک کردم بخونی ببینی چی کشیدم و میکشم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اره پونه خانوم،من آدمایی مثل شمارو از دس دادم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>و شما ادمی مث منو!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به تک تک آیه های قرآن همه ی چیزایی که خوندی عین واقعیته و یه کلمه توش دروغ نیست.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>پسر ندیدی که ببینی با خیانت کردن دختر چه بلایی سرش میارن....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی من خیانت شما رو هم دیدم و بهتون رحم کردم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اما شما ذره ای به من رحم نکردین و به این حال و روز&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>انداختین.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div>