کوچه بینام tag:http://puni.mihanblog.com 2018-10-21T02:35:11+01:00 mihanblog.com آنه 2018-10-19T22:28:22+01:00 2018-10-19T22:28:22+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/6 NavVab M. تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت؟وقتی روشنی چشم هایت،در پشت پرده های مه آلود اندوه پنهان بود،با من بگو از لحظه لحظه های مبهم کودکی ات،از تنهایی معصومانه دست هایت…آیا میدانی که در هجوم دردها و غم هایتو در گیر و دار ملال آور دوران زندگی اتحقیقت زلالیِ دریاچه آب های نقره ای نهفته بود؟اکنون آمده ام تا دست هایت را،به پنجه ی طلایی خورشید دوستی بسپاری،در آبی بیکران مهربانی هابه پرواز درآیی!و اینک!شکفتن و سبز شدن در انتظار توست…در انتظار توست…


تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت؟
وقتی روشنی چشم هایت،
در پشت پرده های مه آلود اندوه پنهان بود،
با من بگو از لحظه لحظه های مبهم کودکی ات،
از تنهایی معصومانه دست هایت…
آیا میدانی که در هجوم دردها و غم هایت
و در گیر و دار ملال آور دوران زندگی ات
حقیقت زلالیِ دریاچه آب های نقره ای نهفته بود؟
اکنون آمده ام تا دست هایت را،
به پنجه ی طلایی خورشید دوستی بسپاری،
در آبی بیکران مهربانی ها
به پرواز درآیی!
و اینک!
شکفتن و سبز شدن در انتظار توست…
در انتظار توست…
]]>
دل 2018-10-12T07:44:23+01:00 2018-10-12T07:44:23+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/5 NavVab M. چه غریب ماندی ای دلنه غمی،نه غمگساری،نه به انتظار یارینه ز یار انتظاری...

چه غریب ماندی ای دل
نه غمی،
نه غمگساری،
نه به انتظار یاری
نه ز یار انتظاری...
]]>
گریه 2018-10-11T11:19:41+01:00 2018-10-11T11:19:41+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/4 NavVab M. اشکها کلماتی هستند که به زبان آوردن آنها بسیار سخت است،گریه ی هر کس به این معنا نیست که او ضعیف است،به این معناست که او یک قلب دارد...

اشکها کلماتی هستند که به زبان آوردن آنها بسیار سخت است،
گریه ی هر کس به این معنا نیست که او ضعیف است،
به این معناست که او یک قلب دارد...
]]>
قدم بزن 2018-10-06T19:57:30+01:00 2018-10-06T19:57:30+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/3 NavVab M. گفت: ترکم می‌کند! در زیر باران دور شدیک قدم برداشت اما یک خیابان دور شدگریه می‌کردم که شاید رد شود آرام‌تررو که برگرداند، خندید و شتابان دور شدتا قدم برداشتم فهمیدم این بیهوده استمثل تعقیب سرابی در بیابان، دور شدهر کجا رفتم همان تصویر در ذهنم نشستهر کجا رفتم، خیابان، پارک، ایوان... دور شددر توهم‌های بعد از رفتنش،پنداشتم :او قدم برداشت،اما این خیابان دور شد!

گفت: ترکم می‌کند! در زیر باران دور شد

یک قدم برداشت اما یک خیابان دور شد

گریه می‌کردم که شاید رد شود آرام‌تر

رو که برگرداند، خندید و شتابان دور شد

تا قدم برداشتم فهمیدم این بیهوده است

مثل تعقیب سرابی در بیابان، دور شد

هر کجا رفتم همان تصویر در ذهنم نشست

هر کجا رفتم، خیابان، پارک، ایوان... دور شد

در توهم‌های بعد از رفتنش،پنداشتم :

او قدم برداشت،اما این خیابان دور شد!

]]>
پاک میکنم 2018-10-04T11:14:36+01:00 2018-10-04T11:14:36+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/1 NavVab M. دلم که از کسی بگیرد پاک میکنم،گاه اشتباهش را،گاه خودش را...!

دلم که از کسی بگیرد 
پاک میکنم،
گاه اشتباهش را،
گاه خودش را...!
]]>