کوچه بی نام بیا دختــــــرم بیا زیبـــــــــــای بارانی بیا که پدرت،پســــــــری تنهاست... tag:http://puni.mihanblog.com 2020-07-06T11:28:52+01:00 mihanblog.com بدون مخاطب 2020-07-01T17:35:34+01:00 2020-07-01T17:35:34+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/104 . NaFa . شده بخوای گریه کنینتونی غرورت نذاره شده زندگی بخوادبزنه کفرتو در بیارههی پشت هم سیگارویه حال بدو بیماروقید همه چیو بزنی و از همه چی دل بکنییکی حالتو بد کنهیهو بزنه گوشیشو قطع کنهحتی دلش نخواد بشینهیکمی با تو صحبت کنهشده یه شب خیره به شهرهمینجوری زل بزنیاز همه ی آرزوهاتیک شبه بخوای دل بکنیعاشق میمیره تنها باشه،یه دلِ پُر یه بغض رفیق تنهاییاشهحال بدم و این گریه ها نمیرسه به گوششدیگه نایی واسه چشمای خیس من نیسولی خدا کنه اون چشماش هیچ موقع نشن خیس...

شده بخوای گریه کنی
نتونی غرورت نذاره
شده زندگی بخواد
بزنه کفرتو در بیاره
هی پشت هم سیگارو
یه حال بدو بیمارو
قید همه چیو بزنی و 
از همه چی دل بکنی
یکی حالتو بد کنه
یهو بزنه گوشیشو قطع کنه
حتی دلش نخواد بشینه
یکمی با تو صحبت کنه
شده یه شب خیره به شهر
همینجوری زل بزنی
از همه ی آرزوهات
یک شبه بخوای دل بکنی
عاشق میمیره تنها باشه،
یه دلِ پُر یه بغض رفیق تنهاییاشه
حال بدم و این گریه ها نمیرسه به گوشش
دیگه نایی واسه چشمای خیس من نیس
ولی خدا کنه اون چشماش هیچ موقع نشن خیس...
]]>
انتظار 2020-06-25T20:37:10+01:00 2020-06-25T20:37:10+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/103 . NaFa . بدترین واژه ی دنیاانتظار؛دقت کردین که موهای بعضیا زودتر ازسنشون سفید میشه؟!الان خیلیا میگن خب ارثیه...شما همونی هستی که اصلا نمیدونیانتظار ینی چی...نمیدونی با هر صدای پیامکی خیره شدنبه صفحه ی گوشی یعنی چی...نمیدونی سبز یا قرمز بودنِ چراغ کوچولویِچشمک زن بالای گوشی یعنی چی..نمیدونی رو نیمکت پارک دیدنِخوشحالی بقیه ینی چی...نمیدونی شنیدنِ اسم دختر کوچولویی کهموقع دویدن مامانش صداش میزنه ینی چی...نمیدونی از شیشه اتوبوس خیره به تند شدنِجاده یعنی چی...نمیدونی خالی بودن صندلی کنار ماشین

بدترین واژه ی دنیا
انتظار؛
دقت کردین که موهای بعضیا زودتر از
سنشون سفید میشه؟!
الان خیلیا میگن خب ارثیه...
شما همونی هستی که اصلا نمیدونی
انتظار ینی چی...
نمیدونی با هر صدای پیامکی خیره شدن
به صفحه ی گوشی یعنی چی...
نمیدونی سبز یا قرمز بودنِ چراغ کوچولویِ
چشمک زن بالای گوشی یعنی چی..
نمیدونی رو نیمکت پارک دیدنِ
خوشحالی بقیه ینی چی...
نمیدونی شنیدنِ اسم دختر کوچولویی که
موقع دویدن مامانش صداش میزنه ینی چی...
نمیدونی از شیشه اتوبوس خیره به تند شدنِ
جاده یعنی چی...
نمیدونی خالی بودن صندلی کنار ماشینت ینی چی...
تو نمیدونی وسط رانندگی توی جاده،
بوسیدن پشت دست خودت ینی چی..........
انتظار ینی سفیدی هر تار مو،
با دریایی از این "تو نمدونی ها"
]]>
بی حواس 2020-06-23T19:59:56+01:00 2020-06-23T19:59:56+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/102 . NaFa . نباید عاشقی کنید با آدمای بی حواس تو این دنیای بی احساس عاشق بودن یه اشتباستبه هرکی رو زدم بهم یه روی خوش نشون ندادواسه شکستن دلم یه ثانیه هم امون ندادباید هر لحظه دور بشم تا کی غرورم اینجا خورد بشهتنهایی خیلی بهتره تا که عاشق شی عشقت دور بشهبهم میگن چرا دلت با هیچ نگاهی نمیلرزهبهشون میگم آخه دلم از عاشقی میترسهدرِ دلمو بستم رو به عشقو عاشقیخستم از هرچی رابطستبریدم از هر کسیبریدم از اینکه منو پس زد هر ناکسی...

نباید عاشقی کنید با آدمای بی حواس
تو این دنیای بی احساس عاشق بودن یه اشتباست
به هرکی رو زدم بهم یه روی خوش نشون نداد
واسه شکستن دلم یه ثانیه هم امون نداد
باید هر لحظه دور بشم تا کی غرورم اینجا خورد بشه
تنهایی خیلی بهتره تا که عاشق شی عشقت دور بشه
بهم میگن چرا دلت با هیچ نگاهی نمیلرزه
بهشون میگم آخه دلم از عاشقی میترسه
درِ دلمو بستم رو به عشقو عاشقی
خستم از هرچی رابطست
بریدم از هر کسی
بریدم از اینکه منو پس زد هر ناکسی...
]]>
یکطرفه 2020-06-16T18:19:37+01:00 2020-06-16T18:19:37+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/101 . NaFa . یه طرفه دوست داشتنِ کسی قشنگ نیستآروم آروم بعد غروب خورشید،انتظار واسه کسی که حسی بهت نداره قشنگ نیستهی فکر و هی فکر،دیدن همزادِ کسی که براش مهم نیستی قشنگ نیستتنهایی توی اتاق تنهایی،شنیدن اسم اونی که دوستت نداره قشنگ نیستغصه پشت غصه،نگاه کردن به عکسای اونی که براش با بقیه فرقی نداری قشنگ نیستیادش می افتی و یادش می افتی،انتظارِ یه پیام، از کسی که از دلت خبر نداره قشنگ نیستنوشتن و نوشتن و نوشتن،واسه کسی که دلش از سنگه قشنگ نیست....

یه طرفه دوست داشتنِ کسی قشنگ نیست
آروم آروم بعد غروب خورشید،
انتظار واسه کسی که حسی بهت نداره قشنگ نیست
هی فکر و هی فکر،
دیدن همزادِ کسی که براش مهم نیستی قشنگ نیست
تنهایی توی اتاق تنهایی،
شنیدن اسم اونی که دوستت نداره قشنگ نیست
غصه پشت غصه،
نگاه کردن به عکسای اونی که براش با بقیه فرقی نداری قشنگ نیست
یادش می افتی و یادش می افتی،
انتظارِ یه پیام، از کسی که از دلت خبر نداره قشنگ نیست
نوشتن و نوشتن و نوشتن،
واسه کسی که دلش از سنگه قشنگ نیست....
]]>
تلخ 2020-06-12T20:44:05+01:00 2020-06-12T20:44:05+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/100 . NaFa . شاید تلخ ترین لحظه ی زندگی یه نفر،دیدنِ عشقش کنارِ یه آدم دیگه باشهنمیدونم شاید برا همه اینجوری نباشهولی من که همه جور تلخی رو توی زندگیم تجربه کردم میگم کهبدترین و تلخ ترین اتفاق دنیا همینه...بدترین و تلخ ترین اتفاق دنیا اینه که عشقتو،همه زندگیتو،کسی که وقتی پیشت میومد از ذوقِ داشتنش دستایکوچیکشو بوسه بارون میکردی،کسی که وسطِ بوسه روی دستش بی اختیار گریه ت میگرفتکسی که حاضر بودی جونتم براش بدی رویه روزی کنار همسرش ببینی...همون دستارو ببینی یه آدم دیگه تو دستاش گرفته...ببینی دستاشو دور شون

شاید تلخ ترین لحظه ی زندگی یه نفر،
دیدنِ عشقش کنارِ یه آدم دیگه باشه
نمیدونم شاید برا همه اینجوری نباشه
ولی من که همه جور تلخی رو توی زندگیم تجربه کردم میگم که
بدترین و تلخ ترین اتفاق دنیا همینه...
بدترین و تلخ ترین اتفاق دنیا اینه که عشقتو،
همه زندگیتو،
کسی که وقتی پیشت میومد از ذوقِ داشتنش دستای
کوچیکشو بوسه بارون میکردی،
کسی که وسطِ بوسه روی دستش بی اختیار گریه ت میگرفت
کسی که حاضر بودی جونتم براش بدی رو
یه روزی کنار همسرش ببینی...
همون دستارو ببینی یه آدم دیگه تو دستاش گرفته...
ببینی دستاشو دور شونه ی عشقت حلقه کرده و
میکشه سمت خودش
با دیدنش دلت هزار تیکه میشه
میگی آخ
بازوش درد نگیره...
اخه تو وقتی دستشو میگرفتی،
دلت نمیومد حتی محکم فشارش بدی
آخه میترسیدی دردش بیاد...
الان دلت میسوزه
دلت میسوزه،
آخه حتی حواست به نحوه ی گرفتنِ دستشم بود...

]]>
مادرم 2020-05-30T19:40:36+01:00 2020-05-30T19:40:36+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/99 . NaFa . مادرم؟درد و بلات به جونم مادرممادر باز چی شد؟چرا پات زخم شد؟چشمام فدای پاهات مادرچرا آخه؟چی شد باز درد و بلات به جونم؟میدونم ناراحت من بودیمیدونم انقد غصه ی حال بد منو خوردیمیدونم طاقت نداشتی منو رو تخت بیمارستان ببینیمیدونم بخاطر من اینجوری شدکاش بودم کنارت نمیزاشتمکاش بودم دستتو میگرفتم نمیزاشتم پات زخم بشه...کاش بودم پای زخمیتو بغل میکردم...لالایی مادر خوبمتویی پروانه ی باغملالایی باور خونم...تویی گلریز گلدونم...لالایی مادر تنهام...امیدم هست یک روزیدر آن فردوس جاویدانکه گویند زیر پایت هست
مادرم؟درد و بلات به جونم مادرم
مادر باز چی شد؟
چرا پات زخم شد؟
چشمام فدای پاهات مادر
چرا آخه؟
چی شد باز درد و بلات به جونم؟
میدونم ناراحت من بودی
میدونم انقد غصه ی حال بد منو خوردی
میدونم طاقت نداشتی منو رو تخت بیمارستان ببینی
میدونم بخاطر من اینجوری شد
کاش بودم کنارت نمیزاشتم
کاش بودم دستتو میگرفتم نمیزاشتم پات زخم بشه...
کاش بودم پای زخمیتو بغل میکردم...
لالایی مادر خوبم
تویی پروانه ی باغم
لالایی باور خونم...
تویی گلریز گلدونم...
لالایی مادر تنهام...
امیدم هست یک روزی
در آن فردوس جاویدان
که گویند زیر پایت هست...
لالایی خوانی ام...مادر
همان آوای مهر نیک
همان لالایی افسون
لالایی مادر خوبم
لالایی باور خونه م
تویی افسانه ی من
تویی ناموس این گلشن...
بیا یک هاله از تندیس لادن شو...
امید آخرم ، مادر
بدون تو مادر،
ندارد خانه ام روشن...
ندارد شانه ام یاری...
لالایی مادرم، خورشید
لالایی ماه...ماهستان
بیا این کودکت تنهاست...
امیدش سایه ی فرداست...
تویی لالایی گریه...
بیا این کودکت تنهاست
بیا این کودکت برجاست...
لالایی مادر خوبم
لالایی مادر خونم...


]]>
واسه خودم 2020-05-28T18:13:05+01:00 2020-05-28T18:13:05+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/98 . NaFa . میشه آدم دلش تنگ نشه؟!از وقتی که یادم میاد روزام با دلتنگی گذشته...یه روزایی کسایی رو مثلا کنارم داشتمولی انقد نامرد بودن که با بودنشونم دلتنگ میشدمالان نیستن و دلتنگم،فرقش با دلتنگیای اونموقع اینه که لاقل میدونم بخوام نخوام روزام همینهبخوام نخوام روزام همینجوری میگذرهمنتظر کسی نیستم که با یه پیامش دلتنگیم رفع بشهمنتظر کسی نیستم که صداش قلبمو تا اوج آرامش ببرهبخدا من از کسی هیچی نمیخواستمفقط دلم میخواست آدمارو دوس داشته باشماز دوس داشتنشون دلم خوشحال میشدمن یه قلب مهربون داشتمیه قلبی که

میشه آدم دلش تنگ نشه؟!
از وقتی که یادم میاد روزام با دلتنگی گذشته...
یه روزایی کسایی رو مثلا کنارم داشتم
ولی انقد نامرد بودن که با بودنشونم دلتنگ میشدم
الان نیستن و دلتنگم،
فرقش با دلتنگیای اونموقع اینه که لاقل میدونم بخوام نخوام روزام همینه
بخوام نخوام روزام همینجوری میگذره
منتظر کسی نیستم که با یه پیامش دلتنگیم رفع بشه
منتظر کسی نیستم که صداش قلبمو تا اوج آرامش ببره
بخدا من از کسی هیچی نمیخواستم
فقط دلم میخواست آدمارو دوس داشته باشم
از دوس داشتنشون دلم خوشحال میشد
من یه قلب مهربون داشتم
یه قلبی که بی منت ناز میکشید
یه قلبی که عاشق ناز کشیدن بود
عاشق ناز کشیدن آدما
ولی آدما خیلی نامردن خیلی
من خیلی احساسی ام؟
بخدا توی هم سن و سالای خودم مردایی هستن 
تو این دور زمونه حتی خانومشونو کتک میزنن
مگه قلب من از اون قلبا هم بدتر بود؟
ینی قلب من انقد بدرد نخور بود که هیشکی قدرشو ندونست؟
ینی انقد ناز کشیدنتونو بلد نبود که زیرپاتون لهش کردین؟
حتما باید یکی از اون مردا قسمتتون میشد؟
من بی منت ناز میکشیدم
من رو سر کسی داد نمیکشیدم
من قلب کسی رو نمیشکستم
من نمیزاشتم کسی دلتنگ بشه
من نمیزاشتم کسی غصه بخوره
من مث یه پدر دلسوز بودم
من نازِ دخترو میفهمیدم
من بهونه هاشو بلد بودم
من غصه هاشو تک تک میدونستمو همشو به جون میخریدم
من شبایی که شکمش درد میکرد میفهمیدم باید چجوری باهاش رفتار کنم
با انگشتای بی جونم درداشو لمس میکردم،نازش میکردم
من غصه هاشو تو بغلم قایم میکردم 
ولی...
ولی عوضش قلب مهربونمو هیچکی نفهمید
از وقتی که یادم میاد خودم خودمو آروم کردم
خودم قلبمو تو بغلم گرفتمو نوازشش کردم
حتی همونایی که غصه هاشونو با همین قلب زخمی مرحم میشدم تنهام گذاشتن
تنهای تنها،خودم قلبمو بغل میگیرم
خودم دارم آرومش میکنم
خودم
خودم...
]]>
با تو 2020-05-21T17:04:59+01:00 2020-05-21T17:04:59+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/96 . NaFa . زندگی کردم با تو،هرکی که خواست بشه جا تو،کو برسه بشه تا تو...

زندگی کردم با تو،
هرکی که خواست بشه جا تو،
کو برسه بشه تا تو...
]]>
ماها 2020-05-15T19:18:04+01:00 2020-05-15T19:18:04+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/95 . NaFa . ما با شما خیلی فرق داریمما مردا مثل شماها نیستیم تا رابطمون خراب شد ده نفر بیرون این رابطه منتظرمون باشنما مردا خیلی تنها میشیم،خیلی تنها تر از اونی که فکرشو بکنیدشماها وقتی یه رابطه رو تموم میکنید،نهایتش چند روز ناراحتی و غصه داریدبه راحتی رابطه ی جدیدی شروع میکنید ورابطه ی قبلی حتی یادتونم نمی افته...ولی ما مردا تنها میشیم...خیلی تنها،بیرونِ کلبه ی عاشقانه ای که برا شما ساختیم کسی منتظرمون نیست،واسه همین،توی کلبه ی خود ساخته اسیر میشیم...بعضیامون با دود

ما با شما خیلی فرق داریم
ما مردا مثل شماها نیستیم تا رابطمون خراب شد ده نفر بیرون این رابطه منتظرمون باشن
ما مردا خیلی تنها میشیم،
خیلی تنها تر از اونی که فکرشو بکنید
شماها وقتی یه رابطه رو تموم میکنید،
نهایتش چند روز ناراحتی و غصه دارید
به راحتی رابطه ی جدیدی شروع میکنید و
رابطه ی قبلی حتی یادتونم نمی افته...
ولی ما مردا تنها میشیم...
خیلی تنها،
بیرونِ کلبه ی عاشقانه ای که برا شما ساختیم کسی منتظرمون نیست،
واسه همین،توی کلبه ی خود ساخته اسیر میشیم...
بعضیامون با دود کردن سیگاری خودمونو اروم میکنیم
بعضیامون با قدم زدنای شبانه...
شبای زیادی با سر زدن به این کلبه ی متروکه سپری میکنیم،
بدون اینکه متوجه بشید...
ماها چیزی برای اروم کردن خودمون نداریم
ماها عروسکی نداریم بغلش کنیم
ماها دوستی نداریم بغلمون کنه اروم بشیم
ماها کسی پشتمون نیست
اگه پول نداشته باشیم کسی دستمونو نمیگیره...
ولی خیلی جاها دست اونی که دوسش داریمو میگیریم...
نمیزاریم احساس بی کسی کنه
همیشه براش تلاش میکنیم
خودمونو به اب و آتیش میزنیم..
آره اگه بزارید و برید،تنها ترین میشیم...
حتما وقتی این متنو میخونید میخواین بگین که؛
پس اینایی که بیرون رابطه منتظرمونن کین؟!
فرق ما با اون مردا همینه
فرق ماها وفاداریه
ماها چوب همین وفاداریمونو خوردیم
ماها نمیتونیم دنبال آدمای جورواجور بریم
واسه همین تنها میشیم...
بعضیامون حتی جرات دود کردن یه نخ سیگارم نداریم
اخه با دود کردن همین یه نخ سیگار پیش شماها میشم آدم بده...
روزامونو به سختی میگذرونیم و
کلی ستاره لابلای موهامون سبز میشه،
برا ما گریه عیبه
ما نمیتونیم پیش کسی درد دل کنیم
ما نمیتونیم پیش کسی گریه کنیم
بغلمون کنه آروم بشیم
نازمون کنه غصه نخوریم...
ماها توی تنهاییای شبانمون گریه میکنیم
ماها با کندن این ستاره ها گریه میکنیم...
ماها با شماها خیلی فرق داریم. 

]]>
مادر 2020-05-11T16:20:18+01:00 2020-05-11T16:20:18+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/94 . NaFa . از بچگی تا الان عجیب ترین لحظه های زندگی من،لحظه غروب خورشید تا تاریک شدن کامل هوا بودهکوچیک که بودم میرفتم بالا پشت بوم مینشستمغروب خورشیدو نگا میکردمتوی دلم غم عجیبی میومد،با لحظه لحظه ی پایین اومدن خورشید،این غم بیشتر و بیشتر میشد...اونلحظه بدجوری بیقرار میشدمبا هربار پلکی که میزدمکلی رویای دست نیافتنی میومد به ذهنم...از همون اول تنهایی رو دوست نداشتم و از اونجایی کهدوستای پسر بعضی چیزارو درک نمیکنن،ته دلم دنبال یه دختر مهربون میگشتمیه دختر احساسییه دختری که غروب خورشی

از بچگی تا الان عجیب ترین لحظه های زندگی من،
لحظه غروب خورشید تا تاریک شدن کامل هوا بوده
کوچیک که بودم میرفتم بالا پشت بوم مینشستم
غروب خورشیدو نگا میکردم
توی دلم غم عجیبی میومد،
با لحظه لحظه ی پایین اومدن خورشید،
این غم بیشتر و بیشتر میشد...
اونلحظه بدجوری بیقرار میشدم
با هربار پلکی که میزدم
کلی رویای دست نیافتنی میومد به ذهنم...
از همون اول تنهایی رو دوست نداشتم و از اونجایی که
دوستای پسر بعضی چیزارو درک نمیکنن،ته دلم دنبال یه دختر مهربون میگشتم
یه دختر احساسی
یه دختری که غروب خورشیدو ببینه
یه دختری که سرخی اطرافشو درک کنه
تو دلم زمزمه میکردم،حرف میزدم،برا دختر مهربونی که هیچ وقت نبودش،
ینی وجود خارجی نداشت...
براش از دلتنگیام تعریف میکردم،
از علایقم،
از کارایی که قراره تو آینده انجام بدم،
راستی نوشتم آینده یهو یه چیزی مث برق از ذهنم گذشت،
الان همون آینده ست!
این دختر خیالی تبدیل به واقعیت شد
ولی بر خلاف فکرایی که اونموقع درموردش میکردم
مهربون نبود،
ینی بودا ولی...
ولی ای کاش هیچ وقت نمیومد که واقعی بشه،
ای کاش همون موقع،همونجا بالا پشت بوم می موند تا
توی شهر به این در اندشتی اینجوری غروب خورشیدو نگا نکنم...
مث یه زندانی از پنجره به اپارتمانای روبرو خیره نشم...
آپارتمانایی که جلوی دیدمو گرفتن
آپارتمانایی که نمیزارن غروب خورشیدو ببینم...
تنهام،
خونه ای پر از سکوت
خونه ای که باید توش صدای قهقهه و خنده های اون دختر خیالی میپیچید...
ولی پر از سکوت و تنهایی شده...
به خودم میگم
اگه بود نمیزاشتم یه لحظه غم به دلش بیاد....
نمیدونم شایدم اشتباه میکنم....
من اگه بلد بودم نذارم غم به دل کسی بیاد،الان که خودم غمگین نبودم
الان که گونه هام خیس اشک نمیشد....
تهران خودبخود دلگیره
وای به حالت که تنها هم باشی...
هوا دیگه تاریک شده
توی واحدای دیگه صدای شادی بقیه رو میشنوم
و این بیشتر اذیتم میکنه
اخه من تنهایی چجوری شادی کنم
پا میشم برا خودم غذا درست میکنم
آهنگ میزارم
سرگرم میشم
ولی دلم شاد نیست
نمیدونم چرا،
هیچ اهنگ شادی خوشحالم نمیکنه
دلم میخواد پاشم برم بیرون
ولی کرونارو چیکار کنم...
تنها چیزی که باهاش دلم اروم میگیره،وجود مادرمه
تقریبا هر روز باهاش صحبت میکنم
دیگه پشت تلفن میشم یه آدم خیلی شاد
انگار نه انگار که چن دقیقه پیش از غصه داشتم می مردم
آخه مادرا بزرگترین غم دنیارو که داشته باشن،اگه احساس کنن بچه شون اندازه
سر سوزن غصه داره،غم خودشون یادشون میره و میشینن غصه بچشونو میخورن...
دیگه کم کم دلم اروم شده،
به نظرم نوشتن برا امروز دیگه کافیه...
تا اسم مادرم اومد دلم آروم گرفت
هیچکی مادر نمیشه...
]]>
گاهی 2020-05-06T19:01:34+01:00 2020-05-06T19:01:34+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/93 . NaFa . گاهی دلت برا اونایی که شکستنت تنگ میشه؟میدونم به خودت میگی آخه این چه دلیِ که من دارم!ولی مشکل از دل تو نیستمشکل کوچیکی قلب اون آدمایه که قدرتو ندونستنتنهایی اره؟قلبت داره پر میکشه برا دوست داشتن کسی؟میدونم تنهایی ینی چیتنهایی ینی دلت برا همونایی تنگ شه که زیر پا لهت کردنافتاده بودی رو زمین،داشتی مظلومانه به زیر کفشاشون نگا میکردی ولی بازمجوری پا روت گذاشتن که هنوزم که هنوزه نتونی بلند شی...جالب اینه که هنوزم اگه برگردن،با پاهای تاول زده از دویدنبا تک تک زخمای روی تنبا زبونی که نایی برای

گاهی دلت برا اونایی که شکستنت تنگ میشه؟
میدونم به خودت میگی آخه این چه دلیِ که من دارم!
ولی مشکل از دل تو نیست
مشکل کوچیکی قلب اون آدمایه که قدرتو ندونستن
تنهایی اره؟قلبت داره پر میکشه برا دوست داشتن کسی؟
میدونم تنهایی ینی چی
تنهایی ینی دلت برا همونایی تنگ شه که زیر پا لهت کردن
افتاده بودی رو زمین،داشتی مظلومانه به زیر کفشاشون نگا میکردی ولی بازم
جوری پا روت گذاشتن که هنوزم که هنوزه نتونی بلند شی...
جالب اینه که هنوزم اگه برگردن،
با پاهای تاول زده از دویدن
با تک تک زخمای روی تن
با زبونی که نایی برای گفتن نداره
با چشایی که سویی برای دیدن نداره
نمیتونی بهشون پشت کنی
خب اگه پشت کردن بلد بودی که 
موقع رفتنشون رد پاشونو نگاه نمیکردی...
میدونم تنهایی ینی چی
تنهایی ینی دلت برا بغل کردن کسی تنگ شه
تنهایی ینی دلت برا بوسیدن دستی پر بکشه
میدونم تنهایی ینی چی...

]]>
مرد داریم تا مرد 2020-04-28T19:28:14+01:00 2020-04-28T19:28:14+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/92 . NaFa . به خیال خودت از پیش کسی که علایقت باهاش جور نبود رفتی و تموم شد؟خب حالا که رفتی،اونجوری که میخواستی شد؟اونی که دوس داشتی اومد؟بعید میدونم ادمای این دوره زمونه دوست داشتن بلد باشنمطمینم میاد حالتو خراب میکنه و میره...یا اصلا میبینی هرچقد میگردی اونی که دلت میخوادو پیداش نمیکنی،شاید هر از گاهی به گذشته فک میکنی و میگی نکنه اون بهتر بود...به روزایی که پا به پات می اومد،به روزایی که تو همه کارات کمکت میکرد،به روزایی که با شوق و ذوق میفتاد دنبالت و برا موفقیتت تلاش میکردبه روزایی که حتی بهت پول ت

به خیال خودت از پیش کسی که علایقت باهاش جور نبود رفتی و تموم شد؟
خب حالا که رفتی،
اونجوری که میخواستی شد؟
اونی که دوس داشتی اومد؟
بعید میدونم ادمای این دوره زمونه دوست داشتن بلد باشن
مطمینم میاد حالتو خراب میکنه و میره...
یا اصلا میبینی هرچقد میگردی اونی که دلت میخوادو پیداش نمیکنی،
شاید هر از گاهی به گذشته فک میکنی و میگی نکنه اون بهتر بود...
به روزایی که پا به پات می اومد،
به روزایی که تو همه کارات کمکت میکرد،
به روزایی که با شوق و ذوق میفتاد دنبالت و برا موفقیتت تلاش میکرد
به روزایی که حتی بهت پول تو جیبی میداد در حالی که خودش 
برا خودش یه جفت کفشم نمیتونست بخره،
به روزایی که پول تو حسابش صفر میشد حتی شبشو با نون خشک سر میکرد
ولی نمیزاشت تو که عشقشی ذره ای غم به دلت بیاد،
اره شاید باورت نشه که شبی رو با نون خشک خوردن سر کرده باشه تا
فرداش تورو ببره رستوران...
شاید بخونی اسمشو بزاری حماقت ولی،
ولی مرد داریم تا مرد!
شاید اینجور مردا خیلی برات زیادی باشن
مث پیرهنی که خیلی زیباست ولی وقتی تو میپوشی زشت میشی،
چرا که اندازت نیست،
چرا که گرون قیمت بودن یه لباس دلیل خوبی برا انتخاب نیست،
آره وقتی اینجور مردا اندازت نباشن،
شروع میکنی دنبال راه حلی بگردی که بتونی اندازش کنی،
آروم آروم شروع میکنی به کوچیک کردنش،
اندازه ی خودت،
اندازه ی دلت،
و آخر سر میبینی کوچیکم کردی باز پوشیدی و زشت شدی!
چون مشکل افکارته نه لباس.

]]>
مثل همیشه 2020-04-24T20:57:53+01:00 2020-04-24T20:57:53+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/91 . NaFa . به نظرم بدترین کار دنیا اینه که کسی رواز ته دل دوست نداشته باشی ولی باهاش جوریرفتار کنی که فکر کنه خیلی دوستش داری...وقتی دلتنگته و بهت میگه دلم برات تنگ شده،الکی تو هم بگی منم دلم برات تنگ شده!وقتی از ته قلبش اومد گفت دوستت دارم،الکی تو هم بگی منم دوستت دارم!آخه مگه میشه ادم اونی که دوسش داره حتییه شاخه گل براش نگیرهاخه مگه میشه آدم اونی که دوسش دارهحتی هزار تومن بخاطرش خرج نکنهآخه مگه میشه آدم اونی که دوسش داره سر جمعتو چندین ماه به تعداد انگشتای یه دست بهش زنگ نزنه

به نظرم بدترین کار دنیا اینه که کسی رو
از ته دل دوست نداشته باشی ولی باهاش جوری
رفتار کنی که فکر کنه خیلی دوستش داری...
وقتی دلتنگته و بهت میگه دلم برات تنگ شده،
الکی تو هم بگی منم دلم برات تنگ شده!
وقتی از ته قلبش اومد گفت دوستت دارم،
الکی تو هم بگی منم دوستت دارم!
آخه مگه میشه ادم اونی که دوسش داره حتی
یه شاخه گل براش نگیره
اخه مگه میشه آدم اونی که دوسش داره
حتی هزار تومن بخاطرش خرج نکنه
آخه مگه میشه آدم اونی که دوسش داره سر جمع
تو چندین ماه به تعداد انگشتای یه دست بهش زنگ نزنه...
من نمیدونم ادما چطور دلشون میاد به کسی که
از ته دل دوسشون داره دروغ بگن،چطور دلشون میاد
ساعت ها دلتنگش بزارن و به زور بهش یه پیام بدن...
د آخه لامصب اونی که باهاته درخت نیست آدمه!
حتی یه درختو بری چن ماه جلوش وایسی و
با اخم نگاش کنی بهت قول میدم بعد از یه مدت
شاخ و برگش خشک و پژمرده میشه...
با قلب این ادما بازی نکنید
اینا اگه مث شماها بودن،
به محض اینکه دستشون به تنتون میخورد
ولتون میکردن و میرفتن دنبال نفر بعدی!
هی...
بله ولت نکرد،
نرفت،
عوضش چی،
الان خودت اونو ولش میکنی میری؟؟؟
الان سراغ کی رفتی؟
کنار کی هستی؟
الان تنهاش گذاشتی؟
افتخار میکنی به کارایی که باهاش کردی؟
اشکال نداره،
دنیاست دیگه 
ممکنه یه وقتی،
یه جایی،
یکی مث خودت سر راهت بزاره،
با تنت بازی کنه و ولت کنه بره دنبال یکی دیگه،
اون وقته که میفهمی بازی کردن با دل آدما یعنی چی!

]]>
دخترک 2020-04-21T18:53:50+01:00 2020-04-21T18:53:50+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/90 . NaFa . یاد پارسال افتادمتنهایی داشتم تو پارک قدم میزدماز دور یه حوض آبنما توجهمو جلب کردآروم آروم رفتم سمتش...داخلش پر از ماهیای رنگی بود،یکم ماهیارو نگاه کردمو رفتم رو یکی از نیمکتای دور آبنما نشستمچشمام خیره به حوض،انگار جز حرکت آب چیزی رو نمیدیدن...داشتم فکر میکردم.......بابایی؟بغلم میکنی؟میخوام ماهیارو نگاه کنم...تنها چیزی که میتونست منو از این حالت بیرون بیاره همین صدا بود!صدای ناز ِ دخترکی که به زور قدش به لبه ی حوض میرسید...باموهای بورتاپ توری سفیدو شلوار جین آبیدلم غش رفت براش..

یاد پارسال افتادم
تنهایی داشتم تو پارک قدم میزدم
از دور یه حوض آبنما توجهمو جلب کرد
آروم آروم رفتم سمتش...
داخلش پر از ماهیای رنگی بود،
یکم ماهیارو نگاه کردمو رفتم رو یکی از نیمکتای دور آبنما نشستم
چشمام خیره به حوض،
انگار جز حرکت آب چیزی رو نمیدیدن...
داشتم فکر میکردم.......
بابایی؟
بغلم میکنی؟میخوام ماهیارو نگاه کنم...
تنها چیزی که میتونست منو از این حالت بیرون بیاره همین صدا بود!
صدای ناز ِ دخترکی که به زور قدش به لبه ی حوض میرسید...
باموهای بور
تاپ توری سفیدو شلوار جین آبی
دلم غش رفت براش...
آخه خیلی دختر بچه دوس داشتم
شندیم اکثر پسرا دوس دارن که بچه اولشون پسر باشه
ولی من نمیدونم چرا انقد دختربچه دوس دارم
نشد دختربچه ای رو پیش باباش ببینم و دلم برا داشتنش ضعف نره...
آخه من عاشق ناز کشیدن بودم
آخه دختر بچه ناز داره
آخه دختر بچه ها بابایین...
هی...
تو دلم موند وقتی میشنوم "بابایی" منم بگم جانِ بابایی...
هی...
اونی که مث منه میفهمه چی میگم...
اونی که بر خلاف میلش مجبور شده تا آخر عمرش تنها زندگی کنه میفهمه چی میگم...
هی...
باز خوبه داداشم دختر داره
وقتی میاد خونمون از بغلم زمین نمیزارمش
همه مدل موهاشو درست میکنم و تا میتونم نگاش میکنم...
ولی هیچ وقت دلم سیر نمیشه...
آخه دلم میخواست منم دختر داشته باشم..............
متن پایینو امروز توی نت دیدم،
واسه همین یاد پارسال افتادم...
بازم مثل همیشه دلم ضعف رفت...
میزارمش اینجا شما هم بخونید،


" دختر بچه ها " را همه دوست دارند !
از برقِ چشمانِ معصومِ هیچ دخترکی ، نمی توان ساده عبور کرد .
نمی توان لبخند های ملیح و کودکانه شان را دید و قربان صدقه شان نرفت .
نمی توان شیطنت و شیرین زبانیِ شان را دید و دیوانه وار و از صمیمِ قلب ، در آغوششان نکشید .
نمی توان ظرافت و زیباییِ خدادادیِ شان را تحسین نکرد !
دختر بچه ها معجزه هایِ بی بدیلِ آفرینش اند ،
عناصری مهم و حیاتی برایِ ادامه ی بقا ،
که با حضور و وجودِ مقدسِشان ؛
زمین و زمانه ، جانی دوباره می گیرد .
که تا باشند ؛ می توان ادامه داد ،
که تا هستند ؛ می توان زندگی کرد...

]]>
بازم تنهایی 2020-04-15T19:08:08+01:00 2020-04-15T19:08:08+01:00 tag:http://puni.mihanblog.com/post/85 . NaFa . دور و برت پر از آدمای جورواجورپر از آدمایی با هزار رنگکنارت نباشن تنهایی،باشنم تنهایی!گاهی تنهایی بدم نیستتنهایی قدم میزنیتنهایی خرید میکنیته جیبت همیشه برا خودت می مونهدیگه نگران نیستی برا کی برا چی کادو بخریدیگه نگران نیستی کسی خوابه یا بیدار،حالش خوبه یا بددیگه هیچ کافه یا رستورانی نمیری،هروقت هوس غذای بیرون کردیتو یه ظرف یه بار مصرف میگیری و دیگه دلشوره نداری کجا غذا بخوریحتی گوشه ی پارک،حتی ته کوچه بن بست،هر جا که باشه،خودتی و خودتدیگه از کسی خجالت نمیکشی،دیگه میتونی برا خود

دور و برت پر از آدمای جورواجور
پر از آدمایی با هزار رنگ
کنارت نباشن تنهایی،
باشنم تنهایی!
گاهی تنهایی بدم نیست
تنهایی قدم میزنی
تنهایی خرید میکنی
ته جیبت همیشه برا خودت می مونه
دیگه نگران نیستی برا کی برا چی کادو بخری
دیگه نگران نیستی کسی خوابه یا بیدار،حالش خوبه یا بد
دیگه هیچ کافه یا رستورانی نمیری،هروقت هوس غذای بیرون کردی
تو یه ظرف یه بار مصرف میگیری و دیگه دلشوره نداری کجا غذا بخوری
حتی گوشه ی پارک،حتی ته کوچه بن بست،هر جا که باشه،خودتی و خودت
دیگه از کسی خجالت نمیکشی،
دیگه میتونی برا خودت لباس بخری؛
البته اگه گذاشته باشن شوق و ذوق پوشیدن لباس ِ جدید برات مونده باشه...
هی...
آره تنهایی قدم میزنم
ته کوچه های بن بست میشنم
غذامو با گربه های توی کوچه ها قسمت میکنم،
نه کسی نگرانمه،
نه نگران کسی ام...
به قول سامان "واسم چیزی نموند شدم یه دوره گرد"
اره دنبال من نگرد
توی این دنیا فقط،
می مونه رد پایی که دور میشه ازت....

]]>