پونه جان
با قلبی پر از مهر میگم
تولدت مبارک باشه
از خدا میخوام
همیشه بهترین ها رو سر راه زندگیت قرار بده
ارزویم این است:
آسمانت بی غبار،
سهم چشمانت بهار،
قلبت از هرغصه دور،
بزم عشقت پر سرور،
بخت و تقدیرت قشنگ،
عمر شیرینت بلند
تولــــدت مبـــــارک