اینجا حریم من است
حریم قلب کوچکم!
قفس تنهایی من و
حرف های ناگفته ام،
اینجا آرام میگیرم...