خیلی دیوونه من بود،عوض شد اما خیلی زود

یه روز دلش یجا جا موند،شاید اون بهتر از من بود

برای آخرین باره،چشات بهم میگن آره

می خوای بری برو عشقم،دلم هواتو باز داره

داره،این عشقو کی به کی داره،

هواتو هرکجا باشی،دلم یواشکی داره!

کارت،برام عجیبه این کارت،

کی جای من میشه یارت،

برو خدا نگهدارت...

برای دیدن حالت،چشات نشونه ی من بود

تا پاک شه اشک اون چشمات،

سرت رو شونه من بود!

چی دیدی تو چشاش رفتی،

که من ندارم اون داره؟!

یه حسی مثل دلسوزی دلم به هردومون داره....

داره،این عشقو کی به کی داره،

هواتو هرکجا باشی،دلم یواشکی داره!

کارت،برام عجیبه این کارت،

کی جای من میشه یارت،

برو خدا نگهدارت...