مرد هم قلـــ♥ــب دارد....

فقط صدایش..یواش تر از صدای قلب یک زن است....
مرد هم در خلوتش برای عشقش گریه میکند....شاید ندیده باشی..
اما همیشه اشک هایش را در آلبوم دلتنگیش قاب میکند..
 هر وقت زن بودنت را می بیند...سینه را جلو میدهد..
صدایش را کلفت تر میکند...تا مبدا...
 لرزش دست هایش را ببینی...
 مرد که باشی...دوست داری....از نگاه یک زن مرد باشی...
نه بخاطر زورِ بازوها!
 مثل تو دلتنگ میشود.. ولی،گریه نمیکند...
 بچه میشود....بهانه میگیرد...
 تو این ها را خوب میدانی....
 تمام آرزویش این است که سر روی پاهایت بگذارد...
 تا موهایش را نوازش کنی..
 عاشق بویِ موهای توست
 و بیشتر از تــــو به آغوش نیاز دارد.....
 چون وقت تنهایی....
 خاطره ی تــــو او را امیدوار میکند....