دلم برایت تنگ شده کجایی پس؟

این روزا باز دلم گرفته خیلی

نه به خاطر نداشتنت

با وجود خیالت که سایه به سایه با من است

خیلی تنها مانده ام

ودلم جزتو کسی را نمی خواهد

میدانم یک روز

مرابه آغوش بزرگت راه میدهی

یک روز با دست های مهربانت

اشک هایم را کنار میزنی

ومن فراموش میکنم

از دیر آمدنت گلایه کنم

از شب های تلخ دلتنگی

می دانم یک روز

در برابر التماس کهنه ی چشم هایم

سرت را به نشانه ی تایید پایین می آوری

پس صبر میکنم

هر کجا باشم....