هر چه دل با تو بگفت،شنیدن دارد
شب بی تو،از خواب پریدن دارد
هر حرفی که به دل دارم گوش کن
حرف های ممنوعه با تو گفتن دارد
گوش دیوار بگیر،من به پنجره مشکوکم
آخر این قصه رمز رسیدن دارد
موهای پریشانت با شبم هم درداند
این حوالی مردی میل خندیدن دارد
زور میزنند ثانیه ها کم کنند فاصله را
از دور دیدن تو هم ، دیدن دارد
از فلسفه بوسیدن ماه هیچ ندانم اما
سرخی لبش را چه کنم که حکم بوسیدن دارد
تقدیم به پونه ی عزیزم،دلم برات تنگ شده