بعضی " آه " ها را...

هر چقدر هم که از ته دل بکشی..

باز هم سینه ات خالی نمیشود...

امروز سینه ی من پر است از آن " آه " ها.......!!!