ندارمت اما،

آمدنت را بزرگ میشمارم

قدم هایت را بوسه میزنم

تا

بدانی وجودت حلقه زیبای زندگی من است،

دستانت را می بوسم

و بهترینهایی را برایت آرزو میکنم که حتی در ذهن کسی نمی گنجد...