بهانه هم اگر میگیری
بهانه ی مرا بگیر...
من تمام خواستن را وجب کردم...
هیچکس...
هیچکس به اندازه من عاشق تو و بهانه هایت نیست