می‌گویند: دلتنگ نباش !
       پیدایش می‌شود حتمأ..
              امّا دریــــــغ که نمی‌داند
                       گــــم‌ شده‌ی این قصّه...
                                مــــ ــــــ ♥ ـــــ  ــــــنمـ !