حالا که با سکوت شدی هم کلام من
پس سر تکان بده به جواب سلام من


یعنی که چیست پاسخ این شعر ها بگو؟!
حرفی ز عشق نیست مگر در کلام من


بوی غریب غربت غمگین و غصه داشت
طرح سکوت پاسخ صدها پیام من


باران و عشق،پیشکش لحظه های تو
طوفان و درد و در به دری ها به کام من


باران بهار و هر چه شکوفه برای تو
پاییز های سرد و تلخی غم ها به جان من


آنجا تمام هر چه که شادیست برای تو
اینجا تمامی غم دنیا به نام من...!