دستم را نمی دانم ولی،دلــــــــــم برایت 

پــــــــــــــــــــــــــــــــر می کشد.