اینقدر دوستت دارم که 

نگران خودمم که چجوری بی تو بمونم

دوری و ندیدن تو کار من نیست نمیتونم

نگران لحظه هامم که منو بی تو نمیخوان

نگران دستایی که تو نباشی خیلی تنهـــان

انقدر دوستت دارم کــــــه نگران خودمم

اما باز جونمو میــــــدم واسه با تو بودنم

نه میشه بی تو بمونم،نه میدونم که می مونی

همه ی ترسم از اینه که یه روزی پیشم نمونی

نگران لحظه هامم که منو بی تو نمیخوان

نگران دستایی که تو نباشی خیلی تنهان

انقدر دوستت دارم کــــــه نگران خودمم

اما باز جونمو میــــــدم واسه با تو بودنم