خواب به چشام نمیاد
اگه بری منو تنها بذاری
دلمو نشكن یه روزی میبینی كه منو نداری
پیش دل تنگم یه روز میاد كم میاری
رد اشكام روی گونه منو آروم نمیذاره
چی میشه دل سنگ تو یه بار درد منو یادش بیاره