چگونه دست دلم را بگیرم و در کنار دلتنگیهایم قدم بزنم،

در این خیابان که پر از چراغ و چشمک ماشینهاست...

نه،

این دلتنگی ها را هیچ بارانی آرام  نمی کند!