خیلی دوستش داشتم ،اونقدر بهش فکر کردم که
تصورى که ازش داشتم از خود واقعیش سبقت گرفت!
بعد ها دیگه خودشو دوست نداشتم،
تصور ذهنى خودمو دوست داشتم،
واسه همین بتی که ساخته بودم،
آوار شد رو سرم...