حالم خیلی بده,حتی توی خواب مژه هام خیس اشک میشه
نای نوشتن ندارم...