مرد بودم
پای دوست داشتنت ایستادم.
آدم نبودی!
شکستم،فرو ریختم
وماه هاست که ایستاده مرده ام!