چقدر دوست داشتم یک نفر از من می پرسید چرا نگاه هایت انقدر غمگین است؟ 

چرا لبخندهایت انقدر بی رنگ است ؟

اما افسوس ...

هیچ کس نبود

همیشه من بودم و من و تنهایی پر از خاطره...