شکایت نکن از جدایی ها
دلگیر نشو از بی مهری ها
هر دلی نقطه شکستنی دارد
هر چشمی باز شده رو دنیا،لحظه ی گریستنی دارد
نگو چه کسی دلم شکست،
دل شکستن یه داستان تکراریه
دنیا همینه...