پیران خرفتِ با ثروت،صاحب زیبا رویان میشوند

مشکلی نیست،
من تمام این اختلاف و تفاوت هارا از پول و ثروت میبینم؛

 علم بهتر است یا ثروت؟!

سوال احمقانه ای که سالها موضوع انشاهایمان بود !!!
اکنون با جسارت تمام،دیکته میکنم برای تمام آدمیان که
"ثروت برتر است از علم"
آری شهر من خوب است...
امان از حیوانات آدم نما ...!!