من گیرتوام نه گیر اشتباهام

دست من نیست سمت تو که میره پاهام

پشتتم همیشه گفتم تو خوبی

با اینکه خیلی وقته دیگه خوب نبودی باهام

من همیشه تنهام با دردم

چشم بسته میرم تا آخرش با قلبم

خسته میشم ولی ادامه میدم

بیخیال اینکه با خودم چیکار میکردم

سربهم نزدی نمیخوادم

مگه دیگه چقد میکشه یه آدم

میخواستی برگردی برگشته بودی

دیگه چقد به بودن تو امید میدادم

کلی حس بد داده بودی

میگیم عب نداره رد داده بودی

هرچی دربوداغون میکنیم

فدای اونروزا که خیلی فوق العاده بودی

درکت نکنم که اسمم پونه نیست

ترکت کنمم چیزی جز هق هق نیست

ریزبه ریز هرچی گفتی یادم موند

بری میفهمی بینمون کی ادم بود