یه شکم گرسنه،
یه کیف پول خالی،
یه شهر به این بزرگی،
بهترین درس های زندگی رو بهت میدن...