گفت جبران میکنم،گفتم کدام را؟
عمر رفته را؟روی شکسته ام را؟
یا دل مرده اما تپنده را؟حالا من هیچ!
جواب این تار موهای سفید را میدهی؟
نگاهی به سرم انداخت و گفت: چه پیر شده ای؟!
گفتم جبران میکنی؟
گفت کدام را................؟!