قضاوت نکن....
تو تنها نوشته هایم را می بینی....
نه سر گذشتم را....