از آن طرف،
آغوشی که دوستش داری برای تو جایی ندارد
از این طرف،
شخصی آغوش به سویت گشوده که میلی به آن نداری
من نه به این،
نه به آن
تعلق ندارم.
درد من این است...