دلم تنگ است ،دلم تنگ است
دلم اندازه حجم قفس تنگ است
سکوت از کوچه لبریز است
صدایم خیس و بارانیست
نمی دانم
چرا در قلب من
پاییز
طولانیست