سکوت میکنم!
نه اینکه دردی نیست. 
گلویی نمانده برای فریاد...