زندگی من یعنی دلتنگی برای کسی که ندارمش

یعنی حسرت داشتن کسی که میخواهی

یعنی من و انحرافی که هدیه ی خداست

کی میدونه شاید زندگی من معنایش چیز دیگری باشد...